16 آذر 1400

پویا منشور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو بلوری پایه آهن Fe70Zr15C15
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
آلیاژ پایه آهن، ساختار آمورف، خواص مغناطیسی نرم، آلیاژسازی مکانیکی، حرارت دهی
پژوهشگران دشتی نژاد ژیلا (دانشجو) ، حسین رعنایی (استاد راهنما) ، پویا منشور (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش آلیاژ پایه آهن با ساختار تولید نانو بلور/ آمورف توسط روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شده است. رفتار ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو بلوری Fe70Zr15C15 مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگیهای ساختاری، خواص مغناطیسی و رفتار حرارتی پودرها به ترتیب با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس ( XRD ) میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM (، مغناطیسسنج نمونه ارتعاشی ) VSM ( و گرماسنجی روبشی افتراقی ( DSC )اندازه گیری شد. نتایج آنالیز XRD نشان میدهد که با افزایش زمان آسیاکاری، اندازه بلورک کاهش و کرنش شبکه افزایش یافته است و تا پایان فرآیند آسیاکاری، پیک عناصر آلیاژی پهنتر گردیده است. حداقل اندازه بلورک 6 / 26 نانومتر و بیشترین مقدار کرنش شبکه % 352 / 0 برآورد شد. براساس تصاویر SEM مشاهده می شود که ذرات پودر در ابتدا به صورت نامنظم و آگلومره بودند که با گذشت زمان مسطح میشوند. سرانجام ذرات یکنواختتر، همگنتر شده و متوسط اندازه آنها کاهش پیدا کرده است. در طول فرآیند آسیاکاری میدان وادارندگی و مغناطش اشباع رفتار غیریکنواخت دارند، بدین ترتیب بعد از 80 ساعت آسیاکاری، میدان وادارندگی به کمترین مقدار خود یعنی 𝑂𝑒 56 / 20 رسید و تا پایان فرآیند ) 110 ساعت( آسیاکاری مغناطش اشباع به مقدار 𝑒𝑚𝑢/𝑔 68 / 145 بهدست آمد. حرارتدهی بر روی نمونه 110 ساعت آسیا شده منجر به کاهش میدان وادارندگی در دمای ℃ 541 از مقدار 𝑂𝑒 41 / 22 به مقدار 𝑂𝑒 76 / 13 و همچنین در دمای ℃ 744 افزایش مغناطش اشباع از 𝑒𝑚𝑢/𝑔 68 / 145 به 𝑒𝑚𝑢/𝑔 35 / 161 میشود.