02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چندشکلی های ناحیه کد کننده ژن CSN1S1 در بزهای عدنی ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
CSN1S1 gene, Polymorphism, Mammary Gland, Adani goats
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول) ، علی اکبر مسعودی (نفر دوم) ، رسول واعظ ترشیزی (نفر سوم) ، عباس پاکدل (نفر چهارم)

چکیده

Alpha S1 casein (CSN1S1) is important in terms of both feeding and animal breeding. In this study we investigated the polymorphisms in encoding region of CSN1S1 gene in mRNA of mammary gland. For this purpose, mammary gland samples were examined using biopsy gun from Adani goats. After RNA extraction and cDNA production, encoding region was amplified by specific primers and PCR, and then PCR products were sequenced. The results indicated that in encoding region of CSN1S1 gene there are 5 single nucleotide polymorphisms (SNP), one in exon 12, and each exon 3 and 4 have two SNPs. Although one of mutations in exon 3 was not affected the amino acid, but other mutations are leading to amino acid variations. Generally, mutations observed in this study, in addition to their impact on milk nutritional value, have important effect on protein structure and animal breeding.