02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چند شکلی در بخشی از ساختار ژن گالیناسین 3 در مرغان بومی خوزستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ژن Gal3، توالی یابی، چندشکلی، مرغ بومی استان خوزستان
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول)

چکیده

در طیور گالیناسین ها نقش بسیار مهمی در شروع سیستم دفاعی سلول میزبان دارند. به همین منظور ساختار ژنتیکی یکی از ژنهای این خانواده، ژن گالیناسین 3 (GAL3) در مرغان بومی استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته شد. به منظور استخراج DNA از 20 مرغ بومی نمونه برداری استفاده شد. DNA ژنومی از گلبولهای سفید خون طبق روش نمکی استاندارد استخراج گردیده شد. برای تکثیر ناحیه ژنومی مورد نظر در ژن GAL3 و توالی یابی آن، محصول PCR با استفاده از یک جفت پرایمر تکثیر شد و خالص سازی و توالی یابی این محصول در شرکت ماکروژن کشور کره انجام گرفت. نتایج توالی یابی ویرایش شدند و در ادامه برای هر گونه چند شکلی، توالی مورد بازبینی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که یک جابجایی T به C در ناحیه اینترونی ژن GAL3 مرغان بومی استان خوزستان وجود دارد. در ادامه تاثیر این تغییر بر جایگاه برش بعضی از آنزیم های محدود کننده مورد مطالعه قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که جابجایی T با C بر جایگاه برش آنزیم AvaI تاثیر گذار است. براساس این مطالعه می توان پیشنهاد کرد که جهت ژنوتیپ یابی این ژن می توان از روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم Aval استفاده نمود، و ارتباط ژنوتیپ های این ژن با مقاومت به بیماری و دیگر صفات را بررسی کرد.