02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغذیه سطوح مختلف ویتامین C بر عملکرد ملکه زنبور عسل طی ماههای دی و بهمن در جنوب ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنبور داری، ویتامین c، عملکرد ملکه، جنوب ایران
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول)

چکیده

زنبورداران محلی و زنبوردارانی که در فصل زمستان به جنوب کشور مهاجرت می کنند سعی خواهند کرد جمعیت کلنی های زنبور عسل را طی این مدت کوتاه افزایش دهند تا بیشترین مقادیر از شهد و گرده در فصل گلدهی جمع آوری شود. در همین راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است که همراه با تغذیه تحریکی از سطوح مختلف ویتامین C استفاده شود تا عملکرد ملکه ها از لحاظ ازدیاد جمعیت و تخم گذاری طی این دوره مورد ارزیابی قرار گیرد. کلنی های مورد آزمایش با شربت شکر یک به یک همراه با سه سطح ویتامین C (1000، 2000 و 3000 قسمت در میلیون) و گروه شاهد که فقط شربت شکر یک به یک دریافت کرده، تغذیه شده اند. کلنی ها طی 45 روز توسط تیمارهای مورد نظر تغذیه شده اند. میزان تخم گذاری ملکه توسط کادر 5×5 و جمعیت کلنی براساس تعداد قاب اندازه گیری شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SAS براساس طرح کاملا تصادفی تجزیه آماری شدند. نتایج حاصل نشان داد که بین تیمارها از لحاظ میزان تخم گذاری ملکه و جمعیت کلنی تفاوت معنی داری در سطح خطای کمتر از یک درصد وجود داشت. بیشترین میزان تخم گذاری ملکه و بهترین جمعیت های کلنی در اثر تغذیه با شربت یک به یک همراه با 2000 قسمت در میلیون ویتامین C بدست آمد. براساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که زنبورداران در این وقت از سال در جنوب کشور برای افزایش جمعیت کلنی، همراه با شربت شکر از 2000 قسمت در میلیون ویتامین C استفاده نمایند.