02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کالت پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گوجه فرنگی، نانو کود، کود کالت، لیکوپن
پژوهشگران شیما روشن (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، ملک حسین شهریاری (نفر سوم) ، سالم مرمضی (نفر چهارم)

چکیده

تغذیه مطلوب گیاهان و کاهش اثر کمبود عناصر غذایی مهم، یکی از عوامل موثر بر تولید گیاهان به شمار میرود. با تغذیه برگی می توان عناصر غذایی را در اسرع وقت در اختیار گیاه قرار داد. در این روش، عناصر غذایی به طور مستقیم در اختیار شاخه و برگ یا میوه قرار میگیرد. پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای گیاه است که در بسیاری از فعالیتهای گیاه مانند فتوسنتز و جذب آب نقش دارد. خوشرنگی میوه و قرمزی آن تحت تأثیر پتاسیم است. به منظور بررسی تاثیر کود کالت پتاسیم و نانوکالت پتاسیم بر روی میزان لیکوپن میوه گوجهفرنگی، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل شاهد )عدم مصرف کود(، کالت پتاسیم و نانوکالت پتاسیم که به صورت محلولپاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف کود پتاسیم اثر معنیداری بر میزان لیکوپن داشتند. به طور کلی، کاربرد کالت پتاسیم به شکل نانو، باعث بهبود رنگ و افزایش میزان لیکوپن موجود در میوه گوجه فرنگی شد.