02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی کالت و نانو کالت آهن و پتاسیم بر میزان ویتامین ث گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گوجه فرنگی، نانو کالت، کود کالت پتاسیم، کود کالت آهن.
پژوهشگران شیما روشن (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، ملک حسین شهریاری (نفر سوم) ، سالم مرمضی (نفر چهارم)

چکیده

تغذیه مطلوب گیاهان و کاهش اثر کمبود عناصر غذایی مهم، یکی از عوامل موثر بر تولید گیاهان به شمار می رود. با تغذیه برگی میتوان عناصر غذایی را در اسرع وقت در اختیار گیاه قرار داد. در این روش، عناصر غذایی به طور مستقیم در اختیار شاخه و برگ یا میوه قرار میگیرد. پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای گیاه است که در بسیاری از فعالیتهای گیاه مانند فتوسنتز و جذب آب نقش دارد. کمبود عناصر کم مصرف، از جمله آهن، در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک، باعث محدود شدن رشد، عملکرد و کیفیت گیاه میشود. به منظور اثر محلولپاشی کالت و نانوکالت آهن و پتاسیم بر میزان ویتامین ث گوجه فرنگی، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار بود .تیمارهای آزمایش شامل شاهد )عدم مصرف کود،( کالت پتاسیم کالت آهن و نانوکالت پتاسیم نانو کالت آهن که به صورت محلولپاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف کود کالت پتاسیم و کالت آهن در هر دو شکل مصرفی نانو و معمولی نسبت به عدم مصرف کود توانستند اثر معنیداری بر میزان ویتامین ث داشته باشند. به طور کلی، کاربرد کالت پتاسیم و آهن به شکل نانو، باعث افزایش میزان ویتامین ث موجود در میوه گوجه فرنگی شد.