02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان Evaluation of the compatibility of entomopathogenic fungi and twobotanical insecticides tondexir and palizin for controlling Galleria mellonella l
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله CROP PROTECTION
شناسه DOI
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول) ، فاطمه جمالی (نفر دوم) ، سالم مرمضی (نفر سوم) ، موسی صابر (نفر چهارم) ، َشیجو جرج کامیتا (نفر پنجم)

چکیده

Interactions between insect pathogenic fungi and insecticides can be both positive and negative for pest control.In the ?rst part of this study, the insecticidal e?cacy of entomopathogenic fungi including Beauveria bassiana(Bals.) Vuill., Lecanicillium (=Verticillium) lecanii (Zimm.) Zare