18 مرداد 1401
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير يك جلسه فعاليت تناوبي شديد بر برخي عوامل ايمني و التهابي در مردان ورزشكار و خطرابتلا به ويروس كرونا
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ویروس کرونا، فعالیت تناوبی شدید، پروتئین واکنشی سی، لوکوسیت ها، اسید لاکتیک
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شناسه DOI 10.18502/ssu.v28i12.5779
پژوهشگران علیرضا کاشف (نفر اول) ، سارا زارع کاریزک (نفر دوم) ، علیرضا صادقی نیکو (نفر سوم) ، مجید کاشف (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه: فعالیت ورزشی شدید از عوامل موثر در تغییرات ایمنی و التهابی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید بر سطوح سرمی پروتئین واکنشی سی، لوکوسیت ها، نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت ها در ورزشکاران حرفه ای بود تا تصمیم گیری برای انجام آن در دوران شیوع ویروس کرونا را میسر سازد. روش بررسی: در این مطالعه علی مقایسه ای 32 مرد ورزشکار (میانگین سنی7/4±9/26 سال، قد 5±177سانتیمتر، وزن4/ 6± 7/80 کیلو گرم) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جلسه فعالیت شامل 400 متر دویدن روی نوارگردان، حرکت لیفت مرده سه گانه، تعداد 30 حرکت بارفیکس، تاب دادن کتل بل 30 کیلوگرمی و پرتاب 20 توپ شنی بود. از آزمایش سی بی سی و اتوآنالایزر بیوشیمی برای اندازه گیری لوکوسیت ها، اسید لاکتیک و سی آر پی استفاده شد. همچنین از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری، فردمن و آزمون های تعقیبی بونفرونی و ویلکاکسون برای بررسی تغییرات شاخص ها در سه موقعیت قبل فعالیت، بعد فعالیت و بعد اصلاح نتایج با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسما از طریق نرم افزارversion 16 SPSS استفاده شد. نتایج: نتایج افزایش معنی داری را به ترتیب در شاخص های اسید لاکتیک (001/0>P)، پروتئین واکنشی سی (006/0=P)، لوکوسیت ها (001/0>P)، لنفوسیت ها (001/0=P) و افزایش غیر معنی داری را در مونوسیت ها (705/0=P) و کاهش معنی داری را در نوتروفیل ها (005/0=P) و حجم پلاسما (001/0>P)، نشان داد. همچنین اصلاح شاخص ها با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسما، معنی داری برخی نتایج را از میان برد. نتیجه گیری: یک جلسه فعالیت تناوبی شدید باعث اختلال در پاسخ های ایمنی و التهابی در ورزشکاران می شود. لذا توصیه می شود تا پایان شیوع ویروس کرونا از انجام فعالیت های ورزشی شدید خودداری شود و یا در صورت انجام مدت زمان کافی برای برگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شود.