24 مهر 1400

سعید زارعی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي پويايي لرزه زمين ساختي در كمربند چين خورده و رانده زاگرس به كمك نسبت نرخ گشتاور لرزه اي و ژئودتيك
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نرخ گشتاور گسل های فعال دگرشکلی زاگرس لرزه زمین ساخت
مجله ژئوفیزیک ایران
شناسه DOI 10.30499/ijg.2021.284309.1326
پژوهشگران صدیقه مهدی پورارچی (نفر اول) ، سعید زارعی (نفر دوم) ، سید رضا منصوری (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش به کمک تلفیقی از بررسی های ژئودتیک و لرزه ای در سامانه های دگرریختی تصویری بهتر از کمربند چین خورده رانده زاگرس به عنوان یک پهنه در حال تکامل ارائه شده است. در زاگرس بخشی از کل انرژی ناشی از همگرایی مایل صفحه عربی-اوراسیا در زمین لرزه ها آزاد می شود، بخشی از آن به صورت پتاسیل در گسل ها ذخیره شده و بخشی از آن نیز به صورت دگرشکلی های داخلی و خزش مصرف می شود. برآورد نرخ گشتاور روش نوینی است که به بررسی نرخ فعالیت های زمین ساختی در مناطق مختلف می پردازد. نرخ گشتاور ژئودتیک بر اساس اطلاعات به دست آمده از شبکهGPS و نرخ گشتاور لرزه ای بر اساس زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی برآورد شده است. در کل زاگرس بیشترین نرخ گشتاور محاسبه شده مربوط به نرخ گشتاور ژئودتیک تقریبا معادل با Nm/yr 1019 × 441/7 می باشد. نرخ گشتاور لرزه ای زاگرس حدودا Nm/yr 1018 × 438/3 تخمین زده شده است. نسبت نرخ گشتاور لرزه ای به ژئودتیک در کل منطقه زاگرس معادل 0429/0 می باشد، که نشان می دهد تغییرشکل بی لرزه در کل منطقه زاگرس غالب است و نقش بیشتری نسبت به تغییرشکل لرزه ای دارد. این موضوع احتمالا مربوط به تاثیر لایه های شکل پذیر زیرین هرمز و سایر سطوح جدایش میانی، می باشد. با مقایسه نرخ گشتاورهای لرزه ای و ژئودتیک در بخش های مختلف زاگرس و آزاد شدن مقدار بیشتر انرژی لرزه‎ای در شمال و شمال باختر، به نظر می رسد خطرناک ترین بخش پهنه زاگرس از لحاظ پتانسیل لرزه خیزی، جنوب و جنوب خاور ‎یعنی بخش های فارس و بندرعباس و بخش هایی از زیرپهنه خوزستان باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از هر روش با روش های دیگر، می تواند دیدگاهی نو در لرزه-زمین ساخت زاگرس به عنوان یک پهنه دگرشکلی در حال تکامل، ایجاد نماید.