24 مهر 1400

سعید زارعی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ریخت زمین ساختی مخروط افکنه های منطقه قلعه گنج، جنوب خاوری کرمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مخروط افکنه، زمین ساخت فعال، شاخص های ریخت زمین ساختی، قلعه گنج، گسل جیرفت
پژوهشگران محمد احمدی (نفر اول) ، سعیده کشاورز (نفر دوم) ، مجید شاه پسند زاده (نفر سوم) ، سعید زارعی (نفر چهارم)

چکیده

عوارض ریخت زمین ساختی نواحی خشک به ویژه مخروط افکنه ها به علت ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود در مطالعات زمین ساخت فعال همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این نوشتار به ارزیابی تاثیر فرآیندهای زمین ساختی بر مخروط افکنه های منطقه قلعه گنج پرداخته شده است. منطقه قلعه گنج در شرق گسل جیرفت، جنوب استان کرمان واقع شده است. تفکیک مخروط افکنه ها بر اساس مطالعات میدانی و تصاویر ماهواره ای انجام شده است. در این پژوهش، پارامترهای ضریب خمیدگی، شیب، مساحت، شعاع و نسبت عرض به طول مخروط افکنه ها با استفاده از نقشه های توپوگرافی و مدل رقومی ارتفاعی در محیط GIS اندازه گیری شد. نتایج مقایسه و بررسی این پارامترها نشان میدهد بین شیب مخروط افکنه ها و مساحت آنها رابطه معکوس وجود دارد. همچنین با افزایش شعاع مخروط افکنه ها شیب آنها کاهش می یابد. تغییر مقادیر ضریب خمیدگی در امتداد گسل نشانهای از انحراف هندسه مخروط افکنه ها از دایره به سمت بیضی است که نشانه ای از وجود زمین ساخت فعال در مجاورت این مخروط افکنه ها است.