16 آذر 1402
زهرا صولتي دالكي

زهرا صولتی دالکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات فلزی با استفاده از گیاهان بومی بوشهر و مطالعه برخی کاربردهای آنها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات فلزی، گیاهان بومی بوشهر
پژوهشگران عظیم پناه راضیه (دانشجو) ، زهرا صولتی دالکی (استاد راهنما) ، سید مجید هاشمی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: پژوهش حاضر به بررسی تهیه ی انواع نانوذرات فلزی با استفاده از گیاهان بومی استان بوشهر و مطالعه ی برخی کاربردهای نانوذرات تهیه شده، در حوزه های مختلف می پردازد. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی توانایی پوشش های گیاهی استان بوشهر به عنوان روشی سبز، اقتصادی و زیست سازگار جهت تولید آسان انواع مختلف نانوذرات فلزی با قابلیت در حوزه های مختلف، و همچنین جایگزین کردن روش سنتز سبز با روشهای پرهزینه و فیزیکی و شیمیایی متداول است. روششناسی: مطالعه ی حاضر به روش آزمایشگاهی وکلیه سنتزها در محیط آزمایشگاه و با استفاده از نمکهای اولیه ی فلزی و عصاره ی گیاهان مورد بررسی انجام شد. مشخصه یابی ها و بررسی ویژگی های محصولات به دست آمده، با استفاده از تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل و در شرایط استاندارد انجام شد. مطالعه کاربردهای مختلف نانوذرات با استفاده از روشهای استاندارد انجام شد. یافتهها: انواع مختلفی از نانوذرات فلزی با ویژگی های متنوع، با استفاده از گیاهان مورد استفاده در پژوهش تهیه شد. تکنیک های تجزیه و تحلیل مختلفی، تشکیل نانوذرات را تایید کرد. محصولات به دست آمده، در کابردهای مختلفی از جمله واکنش های کاتالیزوری، فوتوکاتالیزوری و .. مورد بررسی قرار گرفت. نتیجهگیری: گیاهان مورد استفاده در پژوهش، پتانسیل مناسبی برای تولید آسان، کم هزینه و سبز انواع مختلف نانوساختارهای فلزی در مقیاس آزمایشگاهی و انبوه و همچنین با قابلیت کاربرد در حوز های مختلف هستند.