18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرمحلول پاشی عناصر ازت، بر، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگارد
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
there is no english keywords
پژوهشگران مرضیه شمشمی (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، علی هاشمی (نفر سوم) ، ملک حسین شهریاری (نفر چهارم)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر محلولپاشی اوره، روی و بر به همراه هرس سبز بر روی کمیت و کیفیت خوراکی انگور سیاه پاسارگاد میباشد.این تحقیق بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با 2 عامل اصلی )تیمارهای کودی شامل: بر، روی، ازت، بر ازت، بر روی، ازت روی، بر روی ازت، شاهد( و فرعی )هرس سبز( در سه تکرار بر روی رقم سیاه پاسارگاد اجرا شد.نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین کلروفیل مربوط به محلولپاشی بر و روی بود در حالیکه کاربرد بر به صورت مجزا باعث کاهش کلروفیل شد. عالوه بر این بیشترین میزان رشد عرضی برگ مربوط به تیمار اوره بود در حالیکه طول برگ در همه تیمارهای کودی نسبت به شاهد به صورت معنیداری کاهش یافت. همچنین بیشترین وزن خوشه در تیمار تلفیقی روی بر مشاهده شد که نسبت به شاهد 311گرم افزایش یافته بود.تمامی تیمارهای کودی،pH آب میوه را نسبت به شاهد کاهش دادند.اما کاربرد ازت و بر باعث افزایش میزان TSS میوههای برداشت شده نسبت به شاهد و سایر تیمارهای کودی شدند. کاربرد ازت بر به صورت معنیداری باعث افزایش میزان ویتامین سی نسبت به شاهد شدند در حالیکه سایر تیمارهای کودی باعث کاهش ویتامین سی شدند. بیشترین تعداد بذور در هر خوشه در تیماربر مشاهده شد، در صورتیکه تیمار کود تلفیقی بر ازت و بر ازت روی دارای کمترین تعداد بذر در هر خوشه بودند. اما بزرگترین بذور در تیمارهای کودی بر، روی و تلفیقی بر روی ازت مشاهده شد و کود نیتروژن کمترین مبزان بذر را داشتند.عالوه بر این هرس سبز تاثیر مثبتی بر افزایش میزان کلروفیل، طول و عرض برگ، تعداد حبه، pH ،اسیدیته کل، ویتامین سی،TSS ،تعداد بذر در هر خوشه و افزیش اندازه بذور در انگور داشت.