18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر همزیستی قارچ دنبل کوهی (Terfezia boudieri Chatin) بر خصوصیات رشدی دو سبزی برگی کاهو و شوید
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
truffle mountain, dill, lettuce, mycorrhiza, symbiosis
پژوهشگران اسرا مهکویی (نفر اول) ، عبدالعلی حسامی (نفر دوم) ، محمد هدایت (نفر سوم) ، علی هاشمی (نفر چهارم)

چکیده

گونه ای از دنبل های کوهی قارچ Terfezia boudieri Chatin است که به رنگ زرد و بافت میانی آن گوشتی و زرد کمرنگ بوده که همان قسمت خوراکی می باشد در اند ازه تقریبی 4 تا 10 سانتیمتر و در عمق 8 تا 10 سانتی متری خاک یافت میگردد. قارچ های خوراکی دنبل از رده آسکومیست ها بوده و در دو جنس Tuber و Terfezia طبقه بندی می شوند. قارچ دنبل روابط مایکوریزی با برخی گیاهان دارند، که این همزیستی باعث مقاومت گیاهان به بیماری ها نیز میشود و در جذب آب و عناصر به گیاه کمک میکند. هدف از این پژوهش بررسی اثر همزیستی مایکوریزایی قارچ بر خصوصیات رویشی گیاه و میزان رابطه مایکوریزی بر اساس اندازه گیری ارتفاع و تعداد برگ گیاهان تلقیح شده است. برای این منظور از دو گیاه شوید و کاهو در دو نوع خاک رسی و شنی به صورت طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی استفاده شد. مشخص شد که گیاهان تلقیح شده دارای افزایش معنی داری در ارتفاع و تعداد برگ در مقایسه با بدون مایکوریزا بود و گیاهان رشد یافته در خاک رسی در مقایسه با شنی رشد بیشتری نشان دادند.