18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تنش شوری در گیاهان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
salt stress, salinity, suitability
پژوهشگران علی هاشمی (نفر اول) ، معصومه عمادی (نفر دوم)

چکیده

تنش شوری وضعیتی است که نمک زیادی موجود در خاک رشد گیاه رامحدود می کند که از عوامل ایجاد کننده ی این تنش میتوان بهشوری خاک، آبیاری با زهکشی ضعیف و آب شور اشاره کرد. تنش شورییکی از فاکتورهای مهم کاهش محصولات کشاورزی است که باعث بروزمشکلات فیزیولوژیکی، متابولیکی، کاهش رشد و نمو ، جوانه زنی،قدرت، کمیت و کیفیت گیاه می شود و تهدید جدی برای جامعهکشاورزی بشمار می رود. اثر سمی نمک بیشتر از هر عنصر دیگری بهگیاه خسارت وارد می کند. شناسایی ارقام مقاوم به شوری راهکارمناسبی برای جلوگیری از خسارت است. سازگاری با نمک مجموعه ایاز فرایندهای پیچیده می باشد. شوری خاک روی فرایند هایی همچونمحتوای آب، رنگدانه ها، چربی ها، جذب مواد مغذی و متابولیسماثر می گذارد که در این تحقیق به بررسی این موارد پرداخته می شود.