18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بیماری های قارچی، پوسیدگی بعد از برداشت، کنار هندی
پژوهشگران فاطمه افشار منش (نفر اول) ، عبدالعلی حسامی (نفر دوم) ، فاطمه جمالی (نفر سوم) ، علی هاشمی (نفر چهارم)

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی در استان بوشهر صورت گرفت. نمونه های میوه به مدت چند روز در محیط تاریک و گرم قرار گرفتند سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند قطعاتی از میوه آلوده پس از شستشو و ضد عفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم 0/5 درصد به مدت سه دقیقه با کاغذ صافی استریل، خشک شده وسپس قطعاتی بطور جداگانه داخل پتری دیش های حاوی سیبزمینی، دکستروز آگار (PDA) کشت داده شد پس از سه تا چهار روز نگهداری در انکوباتور در دمای 25-24 درجه سانتی گراد و ظهور کلنی های قارچ عامل بیماری، عمل خالص سازی بطریق تک اسپور روی محیط آب آگار 0/2 درصد صورت گرفت اسپورهای جوانه زده به محیط کشت PDA منتقل شدند و پش از ده روز مشخصات میکروسکوپی قارچ ها بررسی گردید نتایج نشان داد که 65 درصد نمونه ها آلوده به قارچ، Rhizopus spp و25 درصد آلوده به .Fusarium sppو 10 درصد آلوده به قارچ های Penicillium spp. و .Alternaria spp بودند. کنار یک میوه گرمسیری با خواص فراوان دارویی است عوامل بیماری زای مختلف بعد از برداشت، در شرایط انباری این میوه را مورد حمله قرار و ارزش میوه را از نظر کمی و کیفی کاهش می دهنداین تحقیق به منظور شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی در استان بوشهر صورت گرفت. نمونه های میوه به مدت چند روز در محیط تاریک و گرم قرار گرفتند سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند قطعاتی از میوه آلوده پس از شستشو و ضد عفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم 0/5 درصد به مدت سه دقیقه با کاغذ صافی استریل، خشک شده وسپس قطعاتی بطور جداگانه داخل پتری دیش های حاوی سیبزمینی، دکستروز آگار (PDA) کشت داده شد. پس از سه تا چهار روز نگهداری در انکوباتور در دمای 25-24 درجه سانتی گراد و ظهور کلنی های قارچ عامل بیماری، عمل خالص سازی بطریق تک اسپور روی محیط آب آگار 2/0 درصد صورت گرفت اسپورهای جوانه زده به محیط کشت PDA منتقل شدند و پش از ده روز مشخصات میکروسکوپی قارچ ها بررسی گردید نتایج نشان داد که 65 درصد نمونه ها آلوده به قارچ، Rhizopus spp و25 درصد آلوده به .Fusarium sppو 10 درصد آلوده به قارچ های Penicillium spp. و .Alternaria spp بودند.