18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر میکرو جلبک کلورولا وولگاریس بر افزایش عمر انبار داری میوه خرماphoenix dactylife
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
خرما ، میکروجلبک کلرلا وولگاریس، کبکاب، خاصویی
پژوهشگران علی هاشمی (نفر اول) ، عبدالعلی حسامی (نفر دوم) ، عبدالحسین قاسمی (نفر سوم)

چکیده

نامناسب بودن شرایط نگهداری و نوع بسته بندی خرما از مهمترین مشکلات صنعت خرما است. در این تحقیق دو رقم خرما در مرحله رطب شامل ارقام خاصویی و کبکاب به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و تیمارهای مورد استفاده شامل میکرو جلبک با نام علمی chlorella vulgaris در چهار سطح صفر، 25، 50 و 100 درصدو زمان انبار داری در سه سطح یک،دو وسه ماه انجام شد. صفات مورد اندازه گیری pH عصاره میوه، وزن خشک و پوسیدگی میوه خرمابود. در ابتدا صفات فوق قبل از تیمار جلبک کلرلاوولگاریس برای هر دو رقم خرمای مورد آزمایش اندازه گیری شدند و سپس بعد از تیمار نمودن، هر یک ماه یک بار صفات فوق مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده اثر جلبک کلرلاوولگاریس و ماه های مختلف نمونه برداری برای همه صفات در سطح یک درصد معنی دار شدند. به طور کلی اثر میکروجلبک کلرلا وولگاریس در غلظت 25درصد نسبت به سایر غلظت ها بیشترین تأثیر را در اکثر صفات اندازه گیری شده داشته است. در مورد اثر زمان نیز آثار مثبت تیمار جلبک کلرلا وولگاریس تا ماه دوم پایدار بوده و بعد از آن از تاثیرگذاری آن کاسته شده است. نتایج نشان دادند که تاثیرات تیمار جلبک بر رقم خاصویی بیشتر از رقم کبکاب بود.