18 آذر 1400

علی هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: مهندسی بیو مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی و رشد رویشی پرتقال واشنگتن ناول
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Citrus, Washington Navel orange, Iron
پژوهشگران برزو اسدی (دانشجو) ، عبدالعلی حسامی (استاد راهنما) ، علی هاشمی (استاد راهنما) ، رحیم نیکخواه (استاد مشاور)

چکیده

امروزه تولیدمرکبات درجهان ازاهمیت بسزایی برخورداراست ویکی ازمنابع بسیارمهم تولید ثروت، مبادلات تجاری واشتغال ساکنین حدودکشورمرکبات خیزجهان است .ای محصول دردامنه وسیعی ازعرض جغرافی جنوب وشمال قابل کشت ومحصول دهی است. پرتقال در بین مرکبات در سطح جهانی از بیشترین حجم و ارزش صادرات و واردات برخوردار است. پرتقال واشنگتن ناول به علت زود رسی و بازار پسندی و مصرف تازه خوری از اهمیت ویژه ای دارد. به منظور بررسی اثر محلول عناصر آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی و رویش درخت پرتقال واشنگتن ناول آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و 4 تکرار در باغی از شهرستان جهرم در سال 1393-1394 به مرحله اجرا در آمد. تیمار ها به صورت محلول پاشی کودهای سولفات آهن در سطوخ 0، 3/، 6/ و 9/ درصد و سولفات روی در سطوح 0، 0.2، 0.4 و 0.6 درصد بر درختان انجام شد.صفات مورد اندازه گیری شامل اندازه کیری غلظت عناصر آهن، روی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم درون برگ، صفات بیزیکو شیمیایی میوه و رشد رویسشی بودند.نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار ترکیبی سولفات روی 0.6 درصد و سولفات آهن 0.9 درصد دارای بیشترین غلظت آهن در برگ و تیمار 0.6 سولفات روی به همراه 0.3 درصد سولفات آهن دارای بیشترین میزان روی برگ نسبت به تیمار شاهد بوده اند. بر اساس نتایج بدست آمده اثر ترکیبی مصرف سولفات آهن و روی بر همه صفات اندازه گبری شده اثر مثبت و معنی داری داشته است. بنابربین صفات وزن میوه، طول، قطر میوه، ضخامت پوست، آب میوه، اسید کل، اسید آسکوربیک، مواد جامد محلول، سطح برگ، طول شاحه وقطر شاخه که هم صفات فیزیکو شیمیایی و هم صفات رویشی هستند بهبود یافته اند. در مجموع طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش سطوح بالا در حد 0.6 درصدسولفات روی و 0.6 درصد سولفات آهن جهت بهبود وضعیت عنصر روی وآهن در برگ و افزایش رشد رویشی و همچنین سطوحی در حد 0.3 درصد سولفات آهن و 0.2 درصد سولفات روی بر صبات کمی و کیفی میوه می تواند موثر باشد