16 آذر 1400

علی رسولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07737682601
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شیکوبار در جغرافیای تاریخی خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
persian gulf, shikobar, spice rout
پژوهشگران علی رسولی (نفر اول)

چکیده

جای نام هابه عنوان مدارکی باز ماندهاز گذشته، غالباً می-توانند در درک دیدگاه مردمی که آنها را به کار می بردند، به ما کمک کنند. آفرینش و کاربرد آنها عملی است که با بررسی و بازاندیشی آنمی توان به برخی از زوایای حیات جوامع انسانی در گذشته راه یافت. جای نام ها، به ویژه آنهایی که تنها در فرهنگ شفاهی کاربرد داشته و در جایی به ثبت نرسیده اند، پیش از آنکه کاملا فراموش شوند، توجه فوری پژوهشگران حوزة تاریخ، جغرافیا، و زبان شناسی را می طلبند. تا حدود نیم قرن پیش ساکنان بخش های پشت کوهی جم و ریز واقع در جنوب استان بوشهر نام «شیکووار» یا «شیکوبار»(??kob?r/??kov?r)رادر اشاره به نوار ساحلی به کار می بردند، نامی که در متون مکتوب دیده نمی شود.پژوهش حاضر به دنبال یافتن خاستگاه و دلالت های این جای نام است.بررسی شواهد نشان می دهد که جای نام «شیکوبار» در واقعیت های جغرافیای تاریخی (طبیعی و انسانی) این منطقه ریشه دارد و منعکس کنندة ارتباط بازرگانیساکنان آن با حوزة اقیانوس هند از یک سو، و وابستگی متقابل میان مردم ساحل و مردم نواحی پشتکوهی از سوی دیگر است.این پژوهش با روش تاریخی انجام شده و در گردآوری اطلاعات تکنیکهای کتابخانه ای و مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته است.