28 شهریور 1400

فاطمه نعمتی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: زبانشناسی همگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Bahar Bahranifard, Somayeh Mehdizadeh, Ali Hamidi, Alireza Khosravi, Ramin Emami, Fatemeh Nemati (2021) A review of neuroradiological abnormalities in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) Neuroradiology Journal: 0; 22
2
مرتضی طاهری اردلی ، آنونبی اریک، ایموس هیز، زهرا آذین، ژینو ابراهیمی، فاطمه نعمتی (1400) اطلس برخط زبان های ایران: طراحی، روش شناسی و نتایج اولیه جستارهای زبانی: 12; 231-291
3
, Fatemeh Nemati, Nasim Ghanbari (2021) Preferred Lexical Access Route in Persian Learners of English: Associative, Semantic or Both caspian journal of neurological sciences: 7; 12
4
5
6
7
Erik Anonby, , , , jefri hig, Fatemeh Nemati, , , (2020) Turkic languages in the Atlas of the Languages of Iran(ALI) TURKIC LANGUAGES: ; 290،308
8
فاطمه نعمتی، گروه زبان و ادبیات زبان و ادبیات (1397) سواحلی، زبان دانشنامه جهان اسلام: ; 39،44
9
فاطمه نعمتی (1396) سکایی، زبان دانشنامه جهان اسلام: ; 821824
10
علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه نعمتی (1396) بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 87108
11
, Nasim Ghanbari, Fatemeh Nemati (2016) Examining Five Behaviors Conducted by Two Groups of Novice and Experienced Raters in Two Rating Processes international journal of applied linguistics and english literature: ; 199،211
12
فاطمه نعمتی، سیما نوروزی (1394) حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ پژوهش های زبان شناسی تطبیقی: ; 227243
13
14
فاطمه نعمتی (1392) بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه های ارتباطی زبانشناسی و گویش های خراسان: ; 81102
15
علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه نعمتی (1392) بررسی تطبیقی خوش همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی: ; 123،134
16
مقالات در همایش ها
1
زینب قنبریان، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1399) مسیر مرجح دستیابی به واژگان ذهنی در فراگیران زبان انگلیسی: استحکام تداعی، معنایی و یا هر دو نخستین کنگره ملی-دانشجویی علوم شناختی
2
پردیس احمدزاده ریشهری ، فاطمه نعمتی، عباس عباسی (1398) تاثیر «اجرای عملی» و مصورسازی جملات بر پردازش جملات در نوآموزان زبان انگلیسی اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
3
محدثه غیاثی، فاطمه نعمتی (1398) بررسی انتخاب زبان از طریق تأخیر زبانی برای مفاهیم دارای مؤلفه های واژگانی رقیب در فراگیران زبان انگلیسی اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
4
زهرا صحافی زاده ، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1398) بررسی مقابله ای معنایی افعال دوکلمه ای زبان انگلیسی در نوشته های فراگیران ایرانی و انگلیسی زبانان اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
5
محدثه غیاثی، فاطمه نعمتی (1398) بررسی دوره های آموزشی والدین و روش های به کار گرفته شده والدین در بالا بردن دانش واژگانی کودکان در خودمانده هفتمین کنگره ملی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6
سیده زهرا اصغری ، فاطمه نعمتی، رضوان اکبری منیع ، الهام خانلرزاده (1397) ویژگی های آوایی واکه های فارسی تولید شده توسط کودکان کاشت حلزون اولین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
7
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی (1396) جامعه آموزشی مفروض دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
8
سلیمان شاه محمدی ، فاطمه نعمتی (1395) تأثیر زمان برنامه ریزی در بافت های مختلف بر نگارش فراگیران زبان انگلیسی کنفرانس سالانه پژوهش های نوین در آموزش های زبان
9
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) دانش معلمان درباره ساختارهای زبانی پایه کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
10
پور ابراهیم شیرین ، فاطمه نعمتی (1393) مکانی شدگی مفهوم زمان در قران مجموعه مقالات نهمین همایش زبانشناسی ایران
11
فاطمه نعمتی (1393) فعل های مرکب دلواری: شاهدی بر هم محمولی در شکل گیری ساختار موضوعی دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی: گذشته و حال
12
فاطمه نعمتی، محمد حسین رضازاده (1393) نگرش نسبت به کاربرد، حفظ و انتشار گویش های منطقه ای در بوشهر دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی
13
جفری هیگ، فاطمه نعمتی (1392) پی چسب های ضمیری گویش دلواری در مرز نحو و کاربردشناسی پنجمین کنفرانس بین المللی زبانشناسی ایرانی
14
فاطمه نعمتی (1392) مسخ تصویرها در گذر از دالان تنگ ترجمه: بررسی تطبیقی شیوه های ترجمه استعاره در چند غزل حافظ دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فاطمه نعمتی (1396) بررسی تحلیلی-تاریخی اسناد ملی خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
2
فاطمه نعمتی (1396) مرکز اسناد ملی خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
اسفندیاری بیات مینا ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1397) هزینه کدگردانی در خواندن جملات انگلیسی به عنوان زبان خارجی
4
5
6
7
8
9
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) رابطه دانش آوایی معلمان و پیشرفت مهارت های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی زبانان
10
11
12
13
14
15
کتاب
1
فاطمه نعمتی (1391) ندارد شابک:9789027255884
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!