07 آذر 1400
امين كشاورز

امین کشاورز

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-عمران
تلفن: +98-7731222158
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1379 - 1385)
  عنوان رساله: آنالیز پایداری لرزه ای سازه های خاکی مسلح به روش مشخصه ها
 • فوق لیسانس مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی پایداری دینامیکی شیبها با روش خطوط تغییر طول صفر
 • لیسانس مهندسی عمران ، خلیج فارس ، ایران (1372 - 1376)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • دینامیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
 • روش مشخصه های تنش
 • روش دیفرانسیل کوادریچر
 • پایداری پی ها، شیب ها و دیوارهای حایل مسلح و غیرمسلح
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Amin Keshavarz, Jyant Kumar (2021) Bearing Capacity of Ring Foundations over Rock Media JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING: 147; 04021027-...
2
Nima Farshidfar, Amin Keshavarz, Seyyed Mohammad Mirhosseini (2021) Seismic stability of reinforced soil slopes using the modified pseudo-dynamic method Earthquakes and Structures: 20; 473-486
3
Amin Keshavarz, Mehdi Nemati, Abdoreza Fazeli (2020) Seismic Bearing Capacity of Strip Foundations on Fiber-Reinforced Granular Soil Geotechnical and Geological Engineering: 39; 1-15
4
Farnaz Khaleghi, Amin Keshavarz, Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) Seismic analysis of rigid walls retaining a crossanisotropic soil by the differential quadrature method European Journal of Environmental and Civil Engineering: ; ،
5
Majid Beygi, Amin Keshavarz, Mohsen Abbaspour, Ramin Vali, Mohammad Saberian, Jie Li (2020) Finite element limit analysis of the seismic bearing capacity of strip footing adjacent to excavation in c- soil Geomechanics and Geoengineering: ; ،
6
Nima Farshidfar, Amin Keshavarz, Seyyed Mohammad Mirhosseini (2020) Pseudo-static seismic analysis of reinforced soil slopes using the horizontal slice method Arabian Journal of Geosciences: 13; ،
7
Nima Farshidfar, Amin Keshavarz, Seyyed Mohammad Mirhosseini (2020) Yield acceleration of reinforced soil slopes using the modified pseudo-dynamic method SN APPLIED SCIENCES: 2; ،
8
9
Sajad Razzazan, Amin Keshavarz, Mansour Mosallanezhad (2019) Large-scale pullout testing and numerical evaluation of U-shape polymeric straps GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL: 26; ،
10
11
Majid Beygi, Amin Keshavarz, Mohsen Abbaspour, Ramin Vali (2019) 3D numerical study of the piled raft behaviour due to groundwater level changes in the frictional soil INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING: ; ،
12
Mohammadhossein Moradi, Amin Keshavarz, Abdoreza Fazeli (2019) One dimensional consolidation of multi-layered unsaturated soil under partially permeable boundary conditions and time-dependent loading COMPUTERS AND GEOTECHNICS: 107; 45،54
13
Amin Keshavarz, Hojjat Tofighi (2018) Gene expression programming models for liquefaction-induced lateral spreading Scientia Iranica: ; ،
14
Ali Rajaei, Amin Keshavarz, Arsalan Ghahramani (2018) Static and Seismic Bearing Capacity of Strip Footings on Sand Overlying Clay Soils Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: ; ،
15
Sajad Razzazan, Amin Keshavarz, Mansour Mosallanezhad (2018) Pullout behavior of polymeric strip in compacted dry granular soil under cyclic tensile load conditions Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering: ; ،
16
Majid Beygi, Ramin Vali, Reza Porhoseini, Amin Keshavarz, Emad Maleksaeedi (2018) The effect of rotational stiffness on the behaviour of retaining wall INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING: ; ،
17
Abdoreza Fazeli, Amin Keshavarz, Mohammadhossein Moradi (2018) Coupled Consolidation of Layered Unsaturated Soil under General Time-Dependent Loading International Journal of Geomechanics: 18; ،
18
19
امین کشاورز، زهرا پوراسماعیل (1396) تحلیـل عـددی فشار جانبـی مقاوم استاتیکی و لـرزه ای خاک های c-f به روش مشخصه های تنش مهندسی عمران و محیط زیست: ; 81،92
20
Amin Keshavarz, Mohsen Ebrahimi (2017) Axisymmetric active lateral earth pressure for c- soils using the stress characteristics method Scientia Iranica: 24; 2332،2345
21
Amin Keshavarz, Jyant Kumar (2017) Bearing capacity of foundations on rock mass using the method of characteristics INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS: 42; 542-557
22
Amin Keshavarz, Habibeh Abbasi, Abdoreza Fazeli (2017) Yield acceleration of reinforced soil slopes INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING: ; ،
23
Amin Keshavarz, Jyant Kumar (2017) Bearing capacity computation for a ring foundation using the stress characteristics method COMPUTERS AND GEOTECHNICS: 89; 33،42
24
Ali Johari, S.M. Hosseini, Amin Keshavarz (2017) Reliability analysis of seismic bearing capacity of strip footing by stochastic slip lines method COMPUTERS AND GEOTECHNICS: ; 203،217
25
26
Amin Keshavarz, Mohsen Ebrahimi (2016) The Effects of the Soil-Wall Adhesion and Friction Angle on the Active Lateral Earth Pressure of Circular Retaining Walls International Journal of Civil Engineering: 14; 97،105
27
Amin Keshavarz, Parviz Malekzadeh, Ali Hosseini (2016) Time Domain Dynamic Analysis of Floating Piles under Impact Load International Journal of Geomechanics: 17; ،
28
Amin Keshavarz, Abdoreza Fazeli, Siavosh Sadeghi (2016) Seismic bearing capacity of strip footings on rock masses using the Hoek–Brown failure criterion Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering: 8; 170،177
29
Amin Keshavarz, Zahra Pooresmaeil (2016) Evaluation of the static and seismic active lateral earth pressure for c-f soils by the ZEL method Scientia Iranica: ; 142،154
30
31
Amin Keshavarz, Zahra Pooresmaeil (2016) Static and seismic active lateral earth pressure coefficients for c- soils Geomechanics and Engineering: 10; 657،676
32
Amin Keshavarz, Mohsen Ebrahimi (2016) Axisymmetric Passive Lateral Earth Pressure of Retaining Walls KSCE Journal of Civil Engineering: 21; 1706–1716
33
Amin Keshavarz, Mohammad Mehramiri (2015) New Gene Expression Programming models for normalized shear modulus and damping ratio of sands ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ; 464،472
مقالات در همایش ها
1
Milad Davoodi, Amin Keshavarz (2021) Seismic Face Stability of Shield Tunnels in Undrained Clay 12th International Congress on Civil Engineering, Iran, Mashhad
2
عبدالرضا فاضلی، محمد حسین مرادی، امین کشاورز (1396) مدلسازی تحکیم خاکهای غیر اشباع با بارگذاری وابسته به زمان با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
3
حبیبه عباسی، امین کشاورز (1395) محاسبه ضریب شتاب بحرانی شیبهای خاکی مسلح با استفاده از روش قطعات افقی و تحلیل شبه دینامیکی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
4
سارا دربندی، امین کشاورز (1395) پاسخ دینامیکی شمع تک با باربری نوک تحت اثر ارتعاش جانبی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) محاسبه فشار شبه استاتیکی خاک وارد بر دیوارهای حائل با خاکریز عرض محدود چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) محاسبه فشار فعال شبه استاتیکی وارد بردیوارهای حائل مایل به روش قطعات افقی در خاک های اصطکاکی چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7
علی رجایی، امین کشاورز (1395) ظرفیت باربری نهایی شالوده های نواری واقع شده بر خاک غیرهمگن با روش مشخصه های تنش در حالت smooth و roug همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
8
علی رجایی، امین کشاورز (1395) ضریب ظرفیت باربری زهکشی نشده شالوده های حلقوی روی خاک غیرهمگن با استفاده از روش مشخصه های تنش همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
9
سارا دربندی، امین کشاورز (1395) پاسخ دینامیکی شمع تک در حالت شناور تحت اثر ارتعاش قائم همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
10
علی تنگ ارمی ، محمود ملکوتی علون آبادی، امین کشاورز (1395) تاثیر سطوح تماس مختلف در پاسخ روسازیهای آسفالتی دهمین کنگره بیه المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
11
امین کشاورز، محسن ابراهیمی (1394) بررسی تأثیر چسبندگی و زاویه اصطکاک دیوار-خاک روی فشار جانبی فعال خاک در دیوارهای حائل دایره ای چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
12
امین کشاورز، سارا دربندی (1394) بررسی پاسخ دینامیکی شمع تک با باربری نوک در اثر ارتعاش قائم دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13
امین کشاورز، محمد زارعی (1394) پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری در مجاورت سطح شیب دار دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14
امین کشاورز، محمد زارعی (1394) پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری سطحی با روش اجزاء محدود دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15
صبا شهرزاد، علی قنبری، امین کشاورز (1394) مطالعه تحلیلی جابجایی لرزه ای شیبهای مسلح و دیوارهای حایل با روش قطعات افقی دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
16
امین کشاورز، محسن دهقانی (1394) ظرفیت باربری زهکشی نشده پی های نواری تحت اثر حفره در مجاورت با شیب با استفاده از روش اجزای محدود دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
17
علی تنگ ارمی ، محمود ملکوتی علون آبادی، امین کشاورز (1394) تاثیرسطوح تماس مختلف درپاسخ روسازی های آسفالتی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18
محمد مهرامیری، امین کشاورز (1393) مقایسه مدل های دینامیکی در تخمین منحنی های مدول برشی و میرایی خاکهای ماسه ای سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
19
امین کشاورز، مریم آبشیرینی (1393) تحلیل فشار جانبی خاکهای مسلح شده با فیبر بر دیوارهای حایل در حالت غیرفعال با استفاده از روش مشخصه های تنش دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
20
زهرا پوراسماعیل، امین کشاورز (1393) ارزیابی فشار جانبی فعال خاکهای دانهای بر دیوارهای حائل به روش مشخصه های تنش دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
21
امین کشاورز، علی حسینی (1393) تحلیل نشست تک شمع تحت بار محوری در خاکهای غیرهمگن با روش دیفرانسیل کوادریچر دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
22
رضا کیایی، محمدرضا شکاری مهرآبادی ، امین کشاورز (1393) پیش بینی حداکثر نیروی برشی شمع های بتنی نگهبان پیوسته در خاک های درشت دانه تحت اثر بار جانبی با استفاده از روش هوش مصنوعی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23
سبحان فلاح، محمدرضا شکاری مهرآبادی ، امین کشاورز (1393) پیش بینی ضریب اطمینان پایداری شیب محافظت شده با سیستم میخ کوبی در خاک های درشت دانه با استفاده از روش هوش مصنوعی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24
رضا پورحسینی، مجید بیگی، امین کشاورز (1392) بررسی اثر اندرکنش سیستم خاک و دیوار بر توزیع فشار جانبی در دیوار حائل طره همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
25
علیرضا فیوض، امین کشاورز، فریده حضرتی (1392) مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26
پویا حسامی، امین کشاورز، محمد واقفی (1392) بررسی رفتار شمع تحت بار محوری در خاک لایه ای به روش اجزای محدود اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
27
امین کشاورز، عبدالرضا فاضلی، سیاوش صادقی (1392) ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری روی تود ه های سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخصه های تنش اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
28
امین کشاورز، مهدی نعمتی (1392) ظرفیت باربری پی های نواری روی خاک مسلح شده با فیبر به روش مشخصه های تنش اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29
امین کشاورز، محمد جواد نوروزی (1392) ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد با برنامه نویسی بیان ژنی (Gene Expression Programming) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30
امین کشاورز، محبوبه آریان (1392) ظرفیت باربری زهکشی نشده پی های نواری روی شیب با استفاده از روش Discontinuity Layout Optimization هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان
31
امین کشاورز، نیما فرشید فر (1392) بررسی پایداری شبه استاتیکی شیبهای خاکی مسلح با استفاده از روش قطعات افقی با فرض سطح لغزش صفحه ای هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان
32
امین کشاورز، صبا شهرزاد (1392) ظرفیت باربری پی های نواری روی خاک با بستر صلب در عمق محدود هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی دیندارلو، جهانشیر محمد زاده هابیلی، محمدامین کهن مو، امین کشاورز (1400) کنترل و ذخیره رواناب فصلی عبوری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس با استفاده از گودال تغذیه مصنوعی دانشگاه خلیج فارس
2
شبیر اشکپور مطلق، امین کشاورز، سعید زارعی (1394) مطالعات فنی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی دهکده گردشگری استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
ایزدپناه پریسا ، امین کشاورز، پرویز ملک زاده (1400) نشست تحکیم پی های حلقوی در خاک های غیراشباع
2
محمدرضا کشکولی، امین کشاورز، مهدی ویس کرمی (1399) فشار جانبی خاک در حالت تقارن محوری تحت جریان تراوش به روش مشخصه های تنش
3
4
5
6
فرناز خالقی، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1397) تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای حایل صلب
7
8
9
10
11
بیژن هاشم زاده ، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز (1396) بررسی شرایط شروع روانگرایی لایه ی ماسه ای بوشهر تحت بارگذاری استاتیکی
12
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) فشار جانبی لرزه ای خاک بر دیوارهای حائل با خاکریز با عرض محدود
13
14
15
16
محمد حسین مرادی، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز (1395) مدل سازی تحکیم دوبعدی خاکهای غیراشباع با روش دیفرانسیل کوادرچر
17
18
سید فاخر حسینی ، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز، علی جوهری (1394) تاثیر نانورس بر منحنی آب نگهداری خاک های رمبنده
19
20
محمد مهرامیری، امین کشاورز، بهمن نیرومند (1394) ارزیابی پارامترهای دینامیکی خاک ها با استفاده از روش Genetic Expression Programming
21
22
مهشید فریدنیا، عبدالرضا فاضلی، حامد گرگین پور، امین کشاورز (1394) قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با در نظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی
23
24
ابوالحسن معینی، امین کشاورز، پرویز ملک زاده (1394) حل مسئله تحکیم دو بعدی رس های اشباع با روش دیفرانسیل کوادریچر
25
26
27
28
زهرا پوراسماعیل، امین کشاورز، عبدالرضا فاضلی (1393) ارزیابی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل به روش خطوط تغییر طول صفر
29
30
31
32
رامین مقدمی، علیرضا فیوض، امین کشاورز، سیدشاکر هاشمی (1391) بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر هم زمان مؤلفه های افقی و قائم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه خلیج فارس (1398 - اکنون)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1392 - 1394)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1386 - 1390)
بیشتر