07 آذر 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09173096425
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Sirous Ghorbani, Mohammad Reza Khodabakhshi, Mohammad Abbasi (2021) Azidation of aryl halides promoted by EDTA MAIN GROUP CHEMISTRY: 20; 263-267, 2021
2
, Mohammad Abbasi, Mohammad Gholinejad (2021) Exploring Unusual Effects of the Ring Substituents in the Type II Reaction with TD-DFT and DFT PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY: 2021; 1-8
3
4
5
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi (2019) The use of Cr (CO)6 as an alternative CO source in Pd catalyzed CN bond formation: Synthesis of benzamides APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; e5049،e5053
6
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Alireza Hasaninejad (2019) Metal-Free I2-Catalyzed Sulfenylation of Dihydropyrans: Synthesis of Vinyl Sulfides ChemistrySelect: ; 8771،8775
7
8
9
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi (2019) Potassium-Cyanide Catalyzed Aerobic Oxidation of Aromatic Aldehydes into Esters ChemistrySelect: ; 12915،12919
10
11
, , , Mohammad Abbasi, Khodabakhsh Niknam (2018) Full MP2 study of solvent implicit and explicit effect on tautomers of Dithio-Biuret PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; ،
12
13
Mohammad Abbasi, Najmeh Nowrouzi, (2017) Conversion of organic halides to disulfanes using KCN and CS2 TETRAHEDRON LETTERS: ; 4251،4254
14
Mohammad Abbasi, Askar Sabet (2017) Europhtal (8020) efficiently catalyzes the aerobic oxidation of in situ generated thiols to symmetric disulfides (disulfanes) JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; 10،17
15
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2017) Sodium cyanidepromoted coppercatalysed aerobic oxidative synthesis of esters from aldehydes APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; ،8
16
nooshin golzar, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Abdolmohammad Mehranpour (2017) Cu-Catalyzed first direct access towards 3-sulfenylindoles from aryl halides NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: ; 11921،11925
17
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2016) The synthesis of symmetrical disulfides by reacting organic halides with Na2S2O35H2O in DMSO NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: ; 89،92
18
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2016) Reduction of Sulfoxides with Ascorbic Acid Catalyzed by NBS BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN: ; ،
19
Mohammad Abbasi, Najmeh Nowrouzi, (2016) Selective synthesis of organic sulfides or disulfides by solvent exchange from aryl halides and KSCN catalyzed by NiCl2.6H2O JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; 112،117
20
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2016) Ligandfree coppercatalysed direct synthesis of diaryl sulfides and diaryl disulfides in wet poly(ethylene glycol) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; 1،7
21
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2016) Thiolfree route to diaryl sulfides by Cu catalyzed coupling of sodium thiosulfate with aryl halides CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS: ; 1550،1554
22
23
24
Mohammad Abbasi, (2015) Direct synthesis of disulfides from alkyl halides using thiourea and CCl4 in glycerol Journal of the Iranian Chemical Society: ; 1425،1430
25
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2015) Efficient reduction of sulfoxides with NaHSO3 catalyzed by I2 TETRAHEDRON LETTERS: ; 6610،6613
26
27
28
29
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2013) One-pot efficient synthesis of disulfides from alkyl halides and alkyl tosylates using thiourea and elemental sulfur without contamination by higher polysulfides Journal of the Iranian Chemical Society: ; 201،205
30
31
مقالات در همایش ها
1
محمد عباسی، نجمه نوروزی، سعیده قصاب برازجانی (1395) سنتز دی آریل و دی آلکیل دی سولفیدهای متقارن از هالیدهای آلی کاتالیز شده با مس چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید ابوالقاسم هاشمی ، محمد رضا محمدی زاده، محمد عباسی (1400) بررسی واکنش های افزایشی سولفیدها به استیلن های فعال در حضور آمین ها
2
3
4
5
الهام شیخی شهیدزاده ، نجمه نوروزی، محمد عباسی (1398) واکنشهای جفت شدن اکسایشی کاتالیز شده بوسیله ی مس
6
7
8
9
سمیه بدخشان، نجمه نوروزی، محمد عباسی (1396) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-هترواتم کاتالیز شده با مس
10
11
12
13
14
15
16
17
18
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!