16 آذر 1400

محمدرضا گل بهار حقیقی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دینامیکی ورق های هدفمند مدرج ترک دار تحت بار متحرک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Dynamic behavior; finite element method; cracked beams and plates;functionally graded materials; moving load
پژوهشگران ناصری حمیدرضا (دانشجو) ، پرویز ملک زاده (استاد راهنما) ، محمدرضا گل بهار حقیقی (استاد راهنما) ، محمدرضا گل بهار حقیقی (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه با استفاده از روش اجزاء محدود و بر اساس تئوری برشی مرتبه اول رفتار دینامیکی تیر ها و ورق های هدفمند مدرج ترک دار تحت بار متحرک و با شرایط مرزی دلخواه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر محیط حرارتی نیز در نظر گرفته شده است. ترک به صورت همیشه باز و عمود بر مقطع فرض گردیده است. تاثیر وجود ترک بر سفتی تیر بوسیله یک فنر پیچشی بدون جرم مدل سازی شده و سفتی معادل فنر بر اساس روابط تئوری شکست محاسبه شده است. بر اساس روابط تیر، یک روش ساده و سودمند جهت مدل نمودن ترک در ورق بر اساس تئوری دو بعدی برشی مرتبه اول ارائه گردیده است. خواص مادی وابسته به دما و در راستای ضخامت به صورت پیوسته دارای تغییرات بوده و از قانون مخلوط ها برای محاسبه خواص مادی موثر استفاده شده است. به عنوان یک روش نظاممند و کارآمد که به توان شرایط مرزی مختلف و بارگذاری دینامیکی را اعمال نمود، روش اجزاء محدود به کار گرفته شده است. برای بررسی صحت فرمولاسیون و روش حل، نتایج در حالت ارتعاشات آزاد و دینامیکی در صورت امکان با نتایج سایر مقالات مقایسه شده است. علاوه بر این، ورق های هدفمند مدرج ترک دار در محیط نرم افزار آباکوس نیز مدلسازی و جواب ها با نتایج بدست آمده از این نرم افزار مقایسه شده است. پس از اطمینان از صحت فرمولاسیون و روش حل، اثرات ترک در ترکیب با سرعت بار، شاخص خواص مادی و وابستگی خواص به دما بر رفتار دینامیکی تیر و ورق هدفمند مدرج ترک دار مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، تاثیر این پارامترها بر سرعت بحرانی بار برای تیر و ورق ترک دار بررسی شده است. نتایج این تحقیق می تواند برای مهندسین جهت طراحی و برای محققین به عنوان یک مرجع برای مقایسه مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر اینها، فرمولاسیون و روش حل این تحقیق، می تواند در شناسائی ترک در تیرها و ورق ها به کار برده شود.