16 آذر 1400

محمدرضا گل بهار حقیقی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از حل معکوس برای تخمین جنس تیر هدفمند مدرج تحت بارها و شرایط مرزی مختلف
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Finite Element Method; inverse algorithm; functionally graded beams; conjugated gradient method
پژوهشگران پژهان فرید (دانشجو) ، محمدرضا گل بهار حقیقی (استاد راهنما) ، پرویز ملک زاده (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، تخمین بار دینامیکی اعمال شده و جنس تیر ساخته شده از مواد هدفمند مدرج مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات ورودی مورد استفاده در الگوریتم معکوس در این تحقیق، جابجایی های ناشی از اعمال بار مکانیکی هستند که در مسائل عملی با استفاده از حسگرها و در مسائل تئوری، به روش شبیه سازی و با استفاده از حل مستقیم مسئله، قابل دستیابی میباشد. در این پایان نامه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آزمایشگاهی، جهت شبیه سازی این اطلاعات، از حل معادلات حاکم بر مسئله مستقیم نظیر استفاده شده است، که معادلات حاکم بر اساس تئوری کلاسیک تیرها(تئوری تیر اویلر برنولی) به وسیله روش اجزاء حدود که یکی از کارآمدترین و در عین حال دقیقترین ابزار عددی است، استخراج گردیده است. همچنین خواص مادی در راستای ضخامت به صورت پیوسته دارای تغییرات بوده و از قانون مخلوط ها برای محاسبه خواص مادی موثر استفاده شده است. در این پایاننامه از روش گرادیان مزدوج همراه با معادله الحاقی که یکی از پایدارترین روشها جهت حل مسائل معکوس به حساب میآید، استفاده شده است. این روش نسبت به خطاهای اندازهگیری حساس نبوده و نتایج ارائه شده در این پایاننامه گویای این مطلب میباشد. از آنجا که جهت بدست آوردن اطلاعات ورودی از روش شبیه سازی استفاده شده، لذا اطمینان از روش حل و تئوری مورد استفاده بسیار حائز اهمیت میباشد، از این رو صحت روش حل ارائه شده، با نتایج موجود در منابع علمی در دسترس مقایسه شده است. نتایج ارائه شده در این پایاننامه میتواند به عنوان یک مرجع علمی جهت تخمین معکوس پارامترها در مواقعی که اندازهگیری مستقیم آنها پیچیده یا غیرممکن باشد، راهگشای مهندسین گردد. همچنین میتواند به عنوان یک منبع جهت مطالعات آتی در زمینه معکوس مورد استفاده قرار گیرد.