07 آذر 1400

نجمه نوروزی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 09177054980
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
nooshin golzar, Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi (2021) A facile and efficient route to one-pot synthesis of new cyclophanes using vinamidinium salts† RSC Advances: 11; 13666-13673
2
3
4
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi (2019) The use of Cr (CO)6 as an alternative CO source in Pd catalyzed CN bond formation: Synthesis of benzamides APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; e5049،e5053
5
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Alireza Hasaninejad (2019) Metal-Free I2-Catalyzed Sulfenylation of Dihydropyrans: Synthesis of Vinyl Sulfides ChemistrySelect: ; 8771،8775
6
7
8
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi (2019) Potassium-Cyanide Catalyzed Aerobic Oxidation of Aromatic Aldehydes into Esters ChemistrySelect: ; 12915،12919
9
10
, Najmeh Nowrouzi, (2018) Three-Component Synthesis of Isoxazolone Derivatives in the Presence of 4-(N,N-Dimethylamino)pyridinium Acetate as a Protic Ionic Liquid Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 1881،1887
11
12
Mohammad Abbasi, Najmeh Nowrouzi, (2017) Conversion of organic halides to disulfanes using KCN and CS2 TETRAHEDRON LETTERS: ; 4251،4254
13
, Alireza Hasaninejad, Najmeh Nowrouzi, (2017) Green synthesis of novel spiro-indenoquinoxaline derivatives and their cholinesterases inhibition activity BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY: ; 2057،2064
14
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2017) Sodium cyanidepromoted coppercatalysed aerobic oxidative synthesis of esters from aldehydes APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; ،8
15
nooshin golzar, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Abdolmohammad Mehranpour (2017) Cu-Catalyzed first direct access towards 3-sulfenylindoles from aryl halides NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: ; 11921،11925
16
Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi, Enayatollah Bahman Jahromi (2016) Facile synthesis of novel 3-substituted pyrido[1,2-a] pyrimidinium salts using vinamidinium salts SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1833،1839
17
Mohammad Abbasi, Najmeh Nowrouzi, (2016) Selective synthesis of organic sulfides or disulfides by solvent exchange from aryl halides and KSCN catalyzed by NiCl2.6H2O JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; 112،117
18
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2016) Ligandfree coppercatalysed direct synthesis of diaryl sulfides and diaryl disulfides in wet poly(ethylene glycol) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: ; 1،7
19
Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, (2016) Thiolfree route to diaryl sulfides by Cu catalyzed coupling of sodium thiosulfate with aryl halides CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS: ; 1550،1554
20
Enayatollah Bahman Jahromi, Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi (2016) facile synthesis of novel 3-substituted pyrido[1,2-a]pyrimidinium salts using vinamidinium salts SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1833،1839
21
22
Najmeh Nowrouzi, (2016) PdCl2/DABCOcatalyzed direct arylation of 2hydroxybenzaldehydes in H2O Journal of the Iranian Chemical Society: ; 1493،1497
23
24
Najmeh Nowrouzi, Enayatollah Bahman Jahromi, (2016) Ligand-free palladium catalyzed phosphorylation of aryl iodides TETRAHEDRON LETTERS: ; 348،350
25
26
27
28
Najmeh Nowrouzi, (2015) Phosphorous-based ionic liquids as condensing agent and medium for efficient esterification of carboxylic acids with alcohols and phenols Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 11،16
29
30
Najmeh Nowrouzi, (2015) Ligandfree heck coupling and homocoupling of aryl halides in the presence of tetrabutylammonium nitrate Journal of the Iranian Chemical Society: ; 1623،1628
31
Najmeh Nowrouzi, , (2015) Palladium-catalyzed direct CH arylation of 2-hydroxybenzaldehydeswith organic halides in neat water JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL: ; 224،230
32
33
34
35
Najmeh Nowrouzi, Abdolmohammad Mehranpour, , (2012) Aromatic nitration under neutral conditions using N-bromosuccinimide/silver(I) nitrate TETRAHEDRON LETTERS: ; 4841،4842
36
37
38
39
مقالات در همایش ها
1
نجمه نوروزی، سمیه بدخشان (1396) دستیابی به یک روش مستقیم جهت تهیه مشتقات اکسازول از اسیدهای کربوکسیلیک سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
2
نجمه نوروزی، نوشین گلزار (1396) واکنش جفت شدن تیول و بتا دی کتون کاتالیز شده با نیکل بیست و پنجمین سمینارشیمی آلی ایران
3
نجمه نوروزی، سمیه بدخشان (1396) سنتز 3-تیواریل ایندولها از طریق جفت شدن تیول ها با ایندول ها کاتالیز شده با نیکل اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
4
محمد عباسی، نجمه نوروزی، سعیده قصاب برازجانی (1395) سنتز دی آریل و دی آلکیل دی سولفیدهای متقارن از هالیدهای آلی کاتالیز شده با مس چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
5
نجمه نوروزی، حدیث لطیفی (1394) واکنش سونوگاشیرای بدون مس در مایع یونی هجدهمین کنگره شیمی ایران
6
نجمه نوروزی، حدیث لطیفی (1394) واکنش سونوگاشیرای بدون مس در مایع یونی کاتالیز شده با نیکل کلرید هجدهمین کنگره شیمی ایران
7
نجمه نوروزی، مریم باقری (1394) واکنش هک کاتالیز شده با پالادیوم در مایع یونی هجدهمین کنگره شیمی ایران
8
9
10
نجمه نوروزی، صبا کشتگر (1393) سنتز اکسازولهای سه استخلافی تحت شرایط بدون حلال و کاتالیزور 22 مین سمینار شیمی الی ایران
11
12
نجمه نوروزی، داریوش تارخ (1392) نیتراسیون ترکیبات اروماتیک تحت شرایط خنثی بیستمین سمینار شیمی الی ایران
13
نجمه نوروزی، مریم ایرج زاده (1392) معرفی یک معرف تراکمی جدید و موثر برای واکنش استری شدن ملایم بیستمین سمینار شیمی الی ایران
14
نجمه نوروزی، مریم ایرج زاده (1392) اسیلاسیون فریدل کرافتس ایندولها و پیرولها با استیک انیدرید /بروموسوکسینیمید اولین همایش ملی فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15
نجمه نوروزی، محمد زارع جونقانی (1390) واکنش امیداسیون با استفاده از سیستمPh2PCl/I2/imidazole پانزدهمین کنگره شیمی ایران
16
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
ظلی فرد زینب ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1398) تشکیل پیوند کربن-هترواتم با استفاده از سیستم مالئیک انیدرید/تری فنیل فسفین
5
الهام شیخی شهیدزاده ، نجمه نوروزی، محمد عباسی (1398) واکنشهای جفت شدن اکسایشی کاتالیز شده بوسیله ی مس
6
7
8
9
10
11
12
13
سمیه بدخشان، نجمه نوروزی، محمد عباسی (1396) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-هترواتم کاتالیز شده با مس
14
15
16
17
18
19
مختبا فاطمه، نجمه نوروزی، علیرضا حسنی نژاد (1395) واکنش جفت شدن تیول ها با ایندول ها و بتا دی کتون ها کاتالیز شده با نیکل
20
21
عنایت اله بهمنی جهرمی، عبدالمحمد مهران پور، نجمه نوروزی (1395) سنتز مشتقات جدید ازاکرون اتر با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم
22
جمشیدی مکیه، امین اوجی فرد، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1394) مطالعه ی واکنش آمین ها با 2-هیدروکسی-2-(3-اکسوبوت-1-ان-2-ایل)-H1 -ایندن-3،1(H2)-دی اون
23
مریم باقری، امین اوجی فرد، نجمه نوروزی، علیرضا حسنی نژاد (1394) سنتز استرها و تیواسترها از طریق اکسایش هوازی آلدئیدها کاتالیز شده با مس
24
مرضیه جعفری، امین اوجی فرد، علیرضا حسنی نژاد، نجمه نوروزی (1394) سنتز مشتقات جدید اسپیرو اکسینول محلول در اب و کاربرد انها به عنوان بازدارنده انزیم فسفولیپاز A2
25
26
جمشیدی مکیه، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1394) مطالعه واکنش آمین ها...
27
28
مرجان زارعی، نجمه نوروزی، خدابخش نیکنام (1393) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن و کربن-هترواتم کاتالیز شده با نیکل
29
30
31
32
33
مریم ایرج زاده ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1392) سنتز ترکیبات ناجور حلقه پنج عضوی با استفاده از مایعات یونی جدید
34
داریوش تارخ، خسرو محمدی، نجمه نوروزی، خدابخش نیکنام (1392) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن کاتالیز شده با پالادیوم در حضور نمکهای آمونیوم
35
36
37
38
نوشین آریا پور ، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1390) سنتز تک ظرف مشتقات جدید ایزو بنزو فوران و پیریمیدوکینولین
39
محمد زارع جونقانی ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1390) کاربردهای جدید کلرودی فنیل فسفین در سنتزهای آلی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!