24 مهر 1400

یاسر امینی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

علایق پژوهشی

  • اندرکنش سیال- سازه
  • دینامیک سیالات محاسباتی
  • انتقال حرارت محاسباتی
  • محیط متخلخل
  • مواد تغییر فاز دهنده
  • جریان های چندفازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
ابراهیمی الهام ، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1400) Effects of an annular porous layer on vortex-induced vibrations of an elastically-mounted circular cylinder OCEAN ENGINEERING: 237; 367
2
3
, Yasser Amini, gholamreza Imani (2021) Heat transfer characteristics of a circular cylinder covered by a porous layer undergoing vortex-induced vibration INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 166; 106974-...
4
5
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2021) Numerical investigation on two-degree-of-freedom vortex-induced vibration of a circular cylinder in power-law fluids JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS: 292; 104535-...
6
7
Ehsan Izadpanah, , Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2020) Thermal Performance of Oscillating Blade with Various Geometries in a Straight Channel Journal of Applied and Computational Mechanics: ; ،
8
9
Ahmad Zarei, Ali Ashouri, , , Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2020) Experimental and numerical study of hydrodynamic performance of remotely operated vehicle OCEAN ENGINEERING: ; ،
10
, Yasser Amini, (2019) Vibration and instability analysis of closed-cell poroelastic pipes conveying fluid EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS: ; 356،365
11
12
13
14
Ehsan Izadpanah, Ali Ashouri, , Yasser Amini (2019) Effect of vortex-induced vibration of finned cylinders on heat transfer enhancement PHYSICS OF FLUIDS: ; 073604-1، 073604-16
15
16
یاسر امینی، سعید اخوان، احسان ایزدپناه (1397) ارتعاشات القایی یک استوانه در نانوسیال نوسانی JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: ; 12،30
17
, Yasser Amini (2018) An electromechanical finite element model for new CNTs-reinforced harvesters subjected to harmonic and random base excitations Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; ،
18
Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Ali Ashouri (2018) A comprehensive investigation of vortex induced vibration effects on the heat transfer from a circular cylinder INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: ; 418،405
19
20
احسان ایزدپناه، یاسر امینی، علی عاشوری (1396) مطالعه عددی ارتعاش القایی گردابه برای سیلندر دایره ای مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; ،
21
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Energy Harvesting from Vibrations of a Functionally Graded Beam due to Moving Loads and Moving Masses JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS: ; ،
22
23
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Piezoelectric energy harvesting from vibrations of a beam subjected to multi-moving loads APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; 1،16
24
Seyed Ehsan Habibi, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2016) Applicability of continuum based models in designing proper carbon nanotube based nanosensors COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE: ; 322،330
25
26
27
Yasser Amini, , (2015) Finite element modeling of functionally graded piezoelectric harvesters COMPOSITE STRUCTURES: ; ،
28
, , , Yasser Amini (2015) An integrated numerical–experimental study on the optimum utilization of carbon nanotubes in laminated composites JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS: ; ،
29
Yasser Amini, , (2015) Adjoint shape optimization of airfoils with attached Gurney flap AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 216،228
30
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه (1398 - اکنون)
بیشتر