07 اسفند 1402
ابوالفضل دهقان منفرد

ابوالفضل دهقان منفرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 07731222600
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی تئوری و تجربی برهمکنش بین نانوذرات و محیط متخلخل کربناته
 • فوق لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: کاربرد روش های تطابق تاریخچه خودکار در شبیه سازی مخازن
 • لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی رفتار یک مخزن با استفاده از منحنی های IPR و افت دبی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روش های ازدیاد برداشت از مخازن
 • پدیده های سطحی/بین سطحی: جذب، ترشوندگی، کشش بین سطحی،...
 • شکاف هیدرولیکی
 • هوش مصنوعی
 • مشخصه سازی و مدلسازی خواص سنگ و سیال مخازن (آزمایشگاهی و مدلسازی)
 • توسعه و پژوهش در شبیه سازی مخازن نفت
 • نانو فناوری
 • بهینه سازی و تطابق تاریخچه خودکار در شبیه سازی مخازن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Mohammad Behnam nia, Abolfazl Dehghan Monfarad (2023) Artificial intelligence‑based framework for precise prediction of asphaltene particle aggregation kinetics in petroleum recovery Scientific Reports: 13; 1-15
2
3
, Abolfazl Dehghan Monfarad, Aboozar Soleymanzadeh (2023) Cementation factor in clayey rock samples: investigating the role of clay content and determination using electrical rock classification APPLIED CLAY SCIENCE: 234; 106849-...
4
esmaeil allahkarami, Abolfazl Dehghan Monfarad, Luis Felipe Oliveira Silva, Guilherme Luiz Dotto (2023) Toward a mechanistic understanding of adsorption behavior of phenol onto a novel activated carbon composite Scientific Reports: 13:167; 1-16
5
Mohammad Behnam nia, Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Sarmadi valeh (2022) Hybrid artificial intelligence paradigms for modeling of water-gas (pure/mixture) interfacial tension Journal of Natural Gas Science and Engineering: 108; 104812-...
6
esmaeil allahkarami, Abolfazl Dehghan Monfarad, Luis Felipe Oliveira Silva, Guilherme Luiz Dotto (2022) Application of Pb–Fe spinel‑activated carbon for phenol removal from aqueous solutions: fixed‑bed adsorption studies ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 1; 1-17
7
esmaeil allahkarami, Abolfazl Dehghan Monfarad, Luis Felipe Oliveira Silva, Guilherme Luiz Dotto (2022) Lead ferrite-activated carbon magnetic composite for efficient removal of phenol from aqueous solutions: synthesis, characterization, and adsorption studies Scientific Reports: 12; 10718
8
Mohammad Azadi Tabar, Abolfazl Dehghan Monfarad, flor Shayegh, Farzad Barzegar, Mohammad Hossein Ghazanfari (2021) Super gas wet and gas wet rock surface: State-of- the art evaluation through contact angle analysis Petroleum: 1; 1
9
Mohammad Azadi Tabar, Yousef Shafiei, Mohammad Shayesteh, Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari (2020) Wettability alteration of calcite rock from gas- repellent to gas-wet using a fluorinated nanofluid: A surface analysis study Journal of Natural Gas Science and Engineering: 83; 103613-...
10
Mohammad Azadi Tabar, Mohammad Hossein Ghazanfari, Abolfazl Dehghan Monfarad (2019) On the size-dependent behavior of drop contact angle in wettability alteration of reservoir rocks to preferentially gas wetting using nanofluid JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 178; 1143،1154
11
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari (2019) Wettability Alteration of Oil-Wet Carbonate Porous Media Using Silica Nanoparticles: Electrokinetic Characterization INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 58; 18601-18612
12
Mohammad Azadi Tabar, Mohammad Hossein Ghazanfari, Abolfazl Dehghan Monfarad (2019) Compare numerical modeling and improved understanding of dynamic sessile drop contact angle analysis in Liquid-Solid-Gas system JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 184; ،
13
Armin Bazyari, Bahram Soulgani, Mohammad Jamialahmadi, Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Zeinijahromi (2018) Performance of Smart Water in Clay-Rich Sandstones: Experimental and Theoretical Analysis ENERGY & FUELS: 32; 10354،10366
14
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Kazemeini, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2018) Wettability Alteration Modeling for Oil-Wet Calcite/Silica Nanoparticle System Using Surface Forces Analysis: Contribution of DLVO versus Non-DLVO Interactions INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 57; 14482،14492
15
Hadi Parvizi, Sina Rezaei-Gomari, Farhad Nabhani, Abolfazl Dehghan Monfarad (2018) Modeling the Risk of Commercial Failure for Hydraulic Fracturing Projects Due to Reservoir Heterogeneity Energies: 11(1); 218،232
16
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2016) Potential Application of Silica Nanoparticles for Wettability Alteration of OilWet Calcite: A Mechanistic Study ENERGY: 30; 3947،3961
17
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2015) Adsorption of silica nanoparticles onto calcite: Equilibrium, kinetic, thermodynamic and DLVO analysis CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: 281; 334-344
18
Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Helalizadeh, Hadi Parvizi, Karim Zobeidi (2014) A Global Optimization Technique Using Gradient Information for History Matching Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects: 36; 1428،1414
19
Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Helalizadeh, Hadi Parvizi (2012) Automatic History Matching Using the Integration of Response Surface Modeling with a Genetic Algorithm PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 30; 374،360
مقالات در همایش ها
1
Mohammad Behnam nia, Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Sarmadi valeh (2022) Developing a New Correlation for Prediction of Methane-Water/Brine Interfacial Tension 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
2
esmaeil allahkarami, Abolfazl Dehghan Monfarad (2022) Application of artificial neural network for the prediction of phenol removal from aqueous solution 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
بهاره رضایی میرقائد، ابوالفضل دهقان منفرد، علی رنجبر (1401) ارزیابی شاخص های استاتیک و دینامیک پتروفیزیکی مخزن به کمک داده های نمودارگیری از چاه
2
رضایی حسین ، ابوالفضل دهقان منفرد، ابوذر سلیمان زاده (1401) تعیین ضریب سیمان شدگی معادله آرچی بر اساس روشهای دسته بندی سنگها
3
اسماعیل اله کرمی، ابوالفضل دهقان منفرد، لویز سیلوا، گیلهرم دوتو (1401) جذب فنول به وسیله کامپوزیت جدید فریت سرب-کربن فعال با هدف عمل آوری آب تولیدی همراه نفت
4
5
پویا آقایی شبانکاره، رضا آذین، روح اله فاتحی، ابوالفضل دهقان منفرد (1398) بررسی تأثیر تزریق گاز بعنوان روش تثبیت فشار در مخازن نفت سبک شکافدار
کتاب
1
esmaeil allahkarami, Abolfazl Dehghan Monfarad (2024) Chapter 5 - Activated carbon adsorbents for the removal of emerging pollutants and its adsorption mechanisms ISBN: 978-0-443-18618-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیرگروه مهندسی نفت (1396 - 1400)
بیشتر