06 اسفند 1402
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

معرفی

.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جداسازی- غشایی ، فناوری مالزی ، مالزی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: توسعه و مدل سازی غشاهای ماتریس آمیخته با استفاده از خاک رس با اندازه منافذ بزرگ برای جداسازی گاز
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: تولید فلوئوراسپار از پسابهای اسیدی حاوی فلوئور
 • لیسانس مهندسی شیمی-صنایع گاز ، صنعت نفت ، ایران (1370 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه انتقال حرارت در تانکهای مخلوط کن
بیشتر

علایق پژوهشی

 • جداسازی گازی غشایی
 • فرایندهای غشایی تصفیه
 • تماس دهنده و تقطیر غشایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Arash Khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2023) Fabrication and characterization of novel Pebax2533/POSS-FS nanocomposite membranes for CO2 removal CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 201; 551-560
2
Afraa H. Kamel, Qusay F. Alsalhy, Salah S. Ibrahim, Khalefa A. Faneer, Seyed Abdollatif Hashemifard, Amir Jangizehi, Sebastian Seiffert, Michael Maskos, Alireza Shakeri, Christoph Bantz (2023) Novel sodium and potassium carbon quantum dots as forward osmosis draw solutes: Synthesis, characterization and performance testing DESALINATION: 567; 116956
3
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Seckin Karagoz (2023) An insight into environmental footprints of emerging air-conditioning systems towards sustainable cities Sustainable Cities and Society: 98; 14
4
Zahra Alihemati, Seyed Abdollatif Hashemifard, Takeshi Matsuura, Ahmad Fauzi Ismail (2023) On performance and anti-fouling properties of double-skinned thin film nanocomposite hollow fiber membranes in forward osmosis system CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 193; 340-352
5
Seyed Abdollatif Hashemifard, Aniseh Abdoli, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura, Mohsen Abbasi (2023) Predicting and evaluating the performance of DCMD: The effect of non-ideal morphology and thermal conductivity of porous nanocomposite membranes CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 192; 638-652
6
Edris Rezaei, Behrouz Jafari, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Shahriar Osfouri, Mika Silanpaa, Mahmoud Ramazani, Nadir Dizge (2023) Hybridized microfiltration-Fenton system for the treatment of greywater Journal of Environmental Chemical Engineering: 11; 109725
7
Masoumeh Masoumeh Shiri, Seyed Abdollatif Hashemifard, gholamreza Abdi (2023) The potential of microalgae Dunaliella salina to treat shrimp pond wastewater in a PAN/GO membrane bioreactor CHEMOSPHERE: 318; 138001-...
8
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2022) Application of mullite-zeolite-alumina microfiltration membranes coated by SiO2 nanoparticles for separation of oil-in-water emulsions JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY: 42; 6005-6014
9
Mohsen Rezaee, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2022) On performance of polycarbonate/silica aerogel nanoparticle mixed matrix hollow fiber membrane coated with polydimethylsiloxane for membrane distillation JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 139; 20
10
Seyed Abdollatif Hashemifard, Farideh Abdollahi, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2022) An insight into hybrid membrane-based air conditioning system performance using gray relational analysis methods: Structural versus operational parameters Environmental Progress & Sustainable Energy: 1; 1-18
11
Zahra Alihemati, Seyed Abdollatif Hashemifard, Takeshi Matsuura, َAhmad Fouzi Ismail (2021) On Performance and fouling of thin film composite hollow Fiber membranes using polycarbonate/polyvinylchloride as porous substrates for forward osmosis applications Journal of Environmental Chemical Engineering: 1; 106828
12
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2021) Investigating the performance of PES and PC hollow fiber membranes in air humidification Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 2; 33
13
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohammad Javad Dianat, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2021) Development of a new composite ceramic membrane from mullite, silicon carbide and activated carbon for treating greywater CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 28059-29534
14
Hasan Taherizadeh, Seyed Abdollatif Hashemifard, Amir Abbas Izadpanah, َAhmad Fouzi Ismail (2021) Investigation of fouling of surface modified Polyvinyl chloride hollow fiber membrane bioreactor via Zinc oxide-nanoparticles under coagulant for municipal wastewater treatment Journal of Environmental Chemical Engineering: 9; 12
15
Ehsan Babaei, Seyed Abdollatif Hashemifard (2021) Polycarbonate/copper oxide mixed matrix membrane for separation of lead and cadmium from industrial effluents Separation Science and Technology: 1; 1-17
16
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2021) Heat and mass transfer modeling of an energy efficient Hybrid Membrane-Based Air Conditioning System for humid climates JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE: 40; 119179-...
17
Seyed Abdollatif Hashemifard, Takeshi Matsuura, A. F. Ismail, Mohsen Rezaee (2021) A novel approach to predict the skin layer porosity of porous asymmetric membranes via gas permeation test CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 166; 197-208
18
Zahra Alihemati, Seyed Abdollatif Hashemifard, Takeshi Matsuura, A. F. Ismail (2021) Feasibility of using polycarbonate as a substrate of thin film composite membrane in forward osmosis JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 281; 50511-...
19
Seyed Abdollatif Hashemifard, M. S. Ghodrati, Mohsen Rezaee, Amir Abbas Izadpanah (2020) Experimental study of gas dehydration via PDMS/CaCO3 NP-coated PVC hollow fiber membrane contactor CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 162; 62-73
20
Zahra Alihemati, Seyed Abdollatif Hashemifard, Takeshi Matsuura, A. F. Ismail, Nidal Hilal (2020) Current status and challenges of fabricating thin film composite forward osmosis membrane: A comprehensive roadmap DESALINATION: 491; 114557-...
21
22
Seyed Abdollatif Hashemifard, Kobra Nasim Afza, Mohsen Abbasi (2020) Deviations due to Ignoring the Skin Layer in Modelling of CO2 Absorption in Asymmetric Hollow Fiber Membrane Contactors Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 43-57
23
یاسر رسولی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1399) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب - میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی فرآیند نو: ; 18،34
24
Behrouz Jafari, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2020) Development of new tubular ceramic microfiltration membranes by employing activated carbon in the structure of membranes for treatment of oily wastewater JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 1،15
25
26
Seyed Abdollatif Hashemifard, , , , (2019) The effect of heat treatment on hollow fiber membrane contactor for CO2 stripping SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: ; 186،195
27
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Amir Abbas Izadpanah (2019) Variation of Immiscibility Gap in Polymer Solution Containing Alkane and Effects on Providing the Membrane Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 92،111
28
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2019) Fabrication, characterization, fouling behavior and performance study of ceramic microfiltration membranes for oily wastewater treatment Journal of Asian Ceramic Societies: ; 1،21
29
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2018) Modelling of CO2 absorption via hollow fiber membrane contactors: Comparison of pore gas diffusivity models CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 110،121
30
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2018) A new combination of microfiltration, powdered activated carbon and coagulation for treatment of oily wastewater International Journal of Environmental Science and Technology: ; 1،16
31
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2017) Oily wastewater treatment by adsorption–membrane filtration hybrid process using powdered activated carbon, natural zeolite powder and low cost ceramic membranes WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 895،908
32
, Seyed Abdollatif Hashemifard, (2017) A research on CO2 removal via hollow fiber membrane contactor: The effect of heat treatment CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; 218،230
33
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2017) Investigation of in-line coagulation-MF hybrid process for oily wastewater treatment by using novel ceramic membranes JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 545،559
34
, A. F. Ismail, , , Seyed Abdollatif Hashemifard, , (2016) An Investigation of Temperature Effects on the Properties and CO2 Absorption Performance of Porous PVDF/Montmorillonite Mixed Matrix Membranes Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; 515،524
35
, Seyed Abdollatif Hashemifard, , Mohsen Abbasi (2016) The impact of nonpolar coagulation bath-immiscible liquid additives on the polyethersulfone membranes structure and performance JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: ; 1،12
36
, , Seyed Abdollatif Hashemifard (2015) Modeling of simultaneous competitive mixed gas permeation and CO2 induced plasticization in glassy polymers JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE: ; 164،171
37
Seyed Abdollatif Hashemifard, A. F. Ismail, , (2015) Performance of Silicon Rubber Coated Polyetherimide Hollow Fibers for CO2 Removal via a Membrane Contactor RSC Advances: ; ،
38
, A. F. Ismail, , Seyed Abdollatif Hashemifard, (2014) Effect of general montmorillonite and Cloisite 15A on structural parameters and performance of mixed matrix membranes contactor for CO2 absorption CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: ; 875،885
39
, A. F. Ismail, Seyed Abdollatif Hashemifard, , (2014) Experimental study on the performance and long-term stability ofPVDF/montmorillonite hollow fiber mixed matrix membranesfor CO2separation process International Journal of Greenhouse Gas Control: ; 147،157
40
, A. F. Ismail, Seyed Abdollatif Hashemifard, (2014) Preparation and characterization of PVDF-montmorillonite mixed matrix hollow fiber membrane for gas–liquid contacting process CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; 2449،2460
41
Seyed Abdollatif Hashemifard, A. F. Ismail, , Nidal Hilal (2013) Predicting the structural parameters of integrally skinned porous membranes JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE: ; 451،462
42
Seyed Abdollatif Hashemifard, A. F. Ismail, (2013) To what extent the conventional gas permeation testing method is reliable for membrane systems SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: ; 90،98
مقالات در همایش ها
1
سمیه تیموری، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی (1402) بررسی چالش تشکیل رسوب وکنترل آن توسط آنتی اسکاالنت برای نمکزدایی آب رودخانه در سیستم اسمزمعکوس سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، ایران، ساری
2
سمیه تیموری، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی (1401) رسوب گذاری در سیستم اسمزمعکوس وکنترل آن توسط آنتی اسکالانت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، ایران، بیرجند
3
جواد زارع، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی (1401) فرایند ادغام: راه حلی بهینه و اقتصادی برای تصفیه آب های تولیدی سکو های فراساحلی چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
4
سیده نغمه رئیس زاده موسویان، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1401) مطالعه اثر پوشش نانوذره آبگریز POSS بر ترشوندگی غشای پلیمری PVDF چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
5
ali khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2022) Prepration of Hollow Fiber Membrance Contactor and Modifing by SiO2 Nanoparticle for gas dehumidification 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
6
خلیفه میترا ، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1401) ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری Pebax2533 پرشده با نانوذره FS جهت جداسازی گاز کربندیاکسید از گاز طبیعی پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی، ایران، زاهدان
7
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2020) An experimental study on the performance of porous PES and PC hollow fiber membranes on air humidification process 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
8
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mohsen Abbasi (2020) Modelling of heat and mass transfer in DCMD: Study of membrane parameters 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
9
10
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) اثر TiO2 و آب روی .... دومین همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
11
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) تغییر امتزاج ناپذیری در محلول پلیمری حاوی آلکان و اثرات در ارائه غشاء دومین همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
12
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی باینودال سیستم های چهارتایی پلیمری / حلال / غیر حلال / آلکانی دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
13
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی بینهی سیستمهای پلیمر / حلال / غیر حلال / آلکانی کواترنر دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی
14
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، سیما بشارتی پور (1395) اثر کشیدگی بر ساختار و کارایی الیاف میان تهی پلی اتر ایمید در تماس دهنده های غشایی برای جذب CO2 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
15
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، کبری نسیم افزا (1395) مدلسازی جذب گاز مایع در تماسدهنده غشای نامتقارن الیاف توخالی با در نظر گرفتن تخلخل - مؤثر سطح چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
16
مصطفی تیموری، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی (1395) اثر مایعات غیرقابل قابل امتزاج با حمام انعقاد بر عملکرد غشاهای پلی اتر سولفون جهت تصفیه پساب های نفتی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
17
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی، مصطفی تیموری (1394) اثر افزودن نرمال الکان بر روی پارامترهای ساختار غشا الترافیلتراسیون پلی سولفان دوازدهمی همایش بین المللی دانش و تکنولوژی غشا
18
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2015) ... ...
19
, Seyed Abdollatif Hashemifard, (2015) ... ...
20
سیده حنانه احمدی ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1394) بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی کارایی تماس دهندههای غشایی الیاف برای جداسازی دی اکسید کربن جهت کنترل پارامترهای PEI میان تهی ساختاری آن نخستین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی-ارتباط دانشگاه با صنعت
21
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مسعود صابری، محسن رضایی، محمدرضا راهنما (1394) سنتز و بهینه سازی غشاهای ماتریسی آمیخته حاوی نانو ذرات جهت تصفیه پساب های صنعتی منطقه عسلویه نخستین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی-ارتباط دانشگاه با صنعت
22
محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، یاسر رسولی (1394) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-انعقاد-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت آلومینا اولین کنفراس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی خلیج فارس
23
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مسعود رضایی، تاکشی ماتسورا، احمد فائوزی (1393) ... پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24
, , Seyed Abdollatif Hashemifard (2013) ... ..
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عباسی، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان­سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز اول دانشگاه خلیج فارس
2
آرش خسروی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز 2 دانشگاه خلیج فارس
3
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
4
5
پایان‌نامه
1
بنیامین بردبار، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محمد پیدایش، امانی آل عثمان (1402) بررسی تاثیرات محیط زیستی آب شیرین کن های بدون پسماند مایع و با حداقل پسماند مایع
2
بهروز جعفری، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی، میکا سیلانپا (1401) ارزیابی و توسعه غشای میکروفیلتراسیون سرامیکی لوله ای با استفاده از کربن فعال در ساختار غشا به منظور تصفیه پساب
3
سیده نغمه رئیس زاده موسویان، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امانی آل عثمان (1401) ساخت و بهبود عملکرد غشاهای متخلخل پلیمری با استفاده از نانوذرات سیلیکایی جهت استفاده در فرآیند تقطیر غشایی
4
5
6
7
ادریس رضایی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، شهریار عصفوری (1400) تصفیه آب خاکستری به روش ترکیبی میکرو فیلتراسیون-اکسیداسیونپیشرفته بااستفاده ازغشای سرامیکی
8
زهرا علی همتی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، احمد فائوزی اسماعیل، تاکشی ماتسورا (1400) Development and fabrication of thin film composite and nanocomposite hollow fiber membrane for forward osmosis process
9
10
فریده عبداللهی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی (1398) طراحی و ساخت سیستم تهویه مطبوع غشایی
11
12
13
14
رضایی نژاد محمد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی های باینودال و اسپینودال در سیستم چهارتایی پلیمر/حلال/ضد حلال/افزودنی
15
16
17
18
محمد عابدی، علی ایزدبخش، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1395) سنتز کاتالیست واکنش اکسیداسیون جزئی متان بر پایه ی سیلیکای مزومتخلخل SBA-15
19
20
21
22
کتاب
1
Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2023) Book Chapter 12-Oil field produced water: issues and possible solutions ISBN: 978-0-323-99304-3
2
Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2021) Chapter 6: Magnetic Nanocomposites for Environmental Remediation ISBN: 978-1-83916-528-3
3
Seyed Abdollatif Hashemifard, Ehsan Babaei, Arash Khosravi, Shahnaz Ghasemi, Zahra Alihemati (2021) Chapter 9: Functional Nanocomposites for Heavy Metal Removal ISBN: 978-1-83916-528-3
4
Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Zahra Alihemati, Mohsen Rezaee (2020) Synthetic polymeric membranes for gas and vapor separations ISBN: 978-0-12-818485-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!