24 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي عوامل مؤثر در ايجاد تصوير سبز برند خودروهاي ايراني در اذهان مشتريان: موردمطالعه دارندگان خودروهاي ايراني شهر شيراز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت برند
شناسه DOI
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، رقیه ابراهیمی (نفر سوم)

چکیده

مسائل محیط زیستی اهمیت زیادیدر سراسر دنیا پیدا کرده اند. هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان است. مطالعه پیش رو،تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مالکان خودرو شهر شیراز هستند. برای آزمون فرضیه های پژوهش 323 پرسشنامه توزیع شد.داده هایگردآوری شدهبه وسیلهنرم افزارAMOS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش،تأثیر مثبت و معنادار تداعی برند سبز و رضایت از برند سبز بر تصویر برند سبز را تأییدمی کند. بر طبق یافته های پژوهش، تداعی برند سبز نسبت به رضایت از برند سبز، تأثیر بیشتری در شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان دارد.همچنین تأثیر مثبت و معنادار نگرش به برند سبزبر تداعی برند سبز نیز تأیید شد. براساس نتایج پژوهش، نگرانی محیط زیستی فرد تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز به برند دارد.بر طبق یافته های پژوهش،تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرش به برند سبز تأیید نشد.در ضمن، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرانی محیط زیستیتأیید شد. همچنین مشخص شد، نگرانی محیط زیستی افراد بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان تأثیرگذار است.