24 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مفهوم ابعاد انعطاف پذیری بازاریابی و آمیخته بازاریابی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
انعطافپذیری، انعطافپذیری بازاریابی، انعطافپذیری آمیخته بازاریابی، مشتری محوری، سلسله مراتب ساختاری
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، حمید ایزدی (نفر دوم)

چکیده

با افزایش نااطمینانیها در محیط کسب وکار، ایجاد انعطافپذیری در سیستمهای سازمانی به منظور پاسخگویی به محیط پویایی که در آن فعالیت میکنند، امری ضروری است. این انعطافپذیری بیانگر ظرفیت و قابلیت یک سازمان در پاسخگویی مؤثر به فرصتها و چالشهای ایجاد شده توسط محیط رقابتی میباشد. در این میان انعطاف پذیری سیستم بازاریابی نقش مهمی در موفقیت و بقای سازمانها در محیط کسب و کار به شدت در حال تغییر امروز ایفا میکند. هدف از این مقاله تشریح و شناسایی ابعاد مفهوم انعطافپذیری بازاریابی میباشد. این پژوه ش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت دادهها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی میباشد. ما با در کنار هم نهادن یافتههای محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام دادهایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده شش بعد انعطافپذیری در حوزة بازاریابی شامل انعطاف پذیری آمیختة بازاریابی )محصول، قیمت، توزیع، ترویج(، مشتری محوری و سلسله مراتب ساختاری را مورد مطالعه، شناسایی و بحث و بررسی قرار می دهد.