01 مرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Online Shopping Behavior, Internet Marketing, Structural of Equation Modeling (SEM)
پژوهشگران میرزایی محمدابادی مهناز (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه با توجه به رقابتی تر شدن بازارها، توجه به رفتار مصرف کننده و عوامل مؤثر بر آن از اهم وظایف شرکت ها و بازاریابان محسوب می شود، از طرفی حضور پررنگ فن آوری اینترنت در کسب و کار و گرایش به سمت استفاده از این فن آوری از سوی شرکت ها و مصرف کنندگان در سطح جهان و ازجمله کشور ما، موجب پیچیده شدن رفتار خرید مصرف کننده شده است، برای موفقیت شرکت ها در این فضا باید تدابیری اندیشیده شود، که عوامل اثرگذار بیشتر موردتوجه کسب وکارها قرار گیرند تا بتواند موجبات تمایل بیشتر مصرف کنندگان در کشورمان به خرید اینترنتی را فراهم آورده و موفقیت روز افزون کسب و-کارها در کشورمان را، در پی داشته باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کننده در اینترنت می باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کاربران اینترنت در شهر بوشهر، که حداقل یک بار خرید اینترنتی انجام داده باشند، می باشد. شیوه نمونه گیری به صورت غیر تصادفی، جامعه در دسترس می باشد. تعداد 384 پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. یافته‏ها: با توجه به یافته های پژوهش مشخص شد که مولفه های بازاریابی اینترنتی، اعتماد، ویژگی محصول، پیشنهادات ترفیعی و قیمت تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار خرید اینترنتی دارند و مؤلفه سهولت، تأثیر ناچیزی بر رفتار خرید اینترنتی دارد.