01 مرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ادراک مسئولیت اجتماعی شرکت توسط مصرف کننده بر قصد خرید او با میانجی-گری ترجیح، شهرت و تصویر برند (موردمطالعه: شرکت بیمه ایران استان بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مسئولیت اجتماعی شرکتی، قصد خرید، ترجیح برند، تصویر برند، شهرت برند
پژوهشگران یوسف پیراسته (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: یکی از عوامل اساسی که مدیران سازمان ها را برای دستیابی به موفقیت یاری می رساند، توجه به قصد خرید و ارائه خدمات مناسب به مشتریان است. با توجه به نظر محققان، آنچه که قصد خرید را می تواند تحت تأثیر قرار می دهد، مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید با میانجی گری متغیرهای تصویر برند، شهرت برند و ترجیح برند می باشد. روش‏شناسی: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان دریافت کننده خدمات بیمه ای از شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر است. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. به منظور جمع آوری داده ها 384 پرسشنامه به صورت حضوری در بین مشتریان شرکت بیمه ایران توزیع شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرون باخ تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام شد. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: یافته پژوهش نشان دهنده آن است که مسئولیت اجتماعی بر ترجیح برند، شهرت و تصویر برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین ترجیح برند، شهرت و تصویر برند بر قصد خرید مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند. هم چنین مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید تأثیر معنی داری دارد. نتیجه این پژوهش حاکی از تأثیر نقش مهم و غیرقابل انکار متغیرهای میانجی ترجیح برند، شهرت و تصویر برند بین مسئولیت اجتماعی و قصد خرید می باشد.