25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شهرت برند، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه
پژوهشگران نسیم کریم زاده (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)

چکیده

امروزه موضوع شهرت برند جذابیت زیادی در میان صاحبنظران پیدا کرده است به طوریکه در سال های اخیر، افزایش اهمیت و دستیابی به شهرت برند، به تلاش شرکت ها برای ایجاد یک سیستم شهرت برند منجر شده است. از سویی دیگر، جهانی شدن دامنه وسیعی از تعهدات اجتماعی را برای سازمان ها ایجاد کرده است و باعث شده مشتریان بر کیفیت اجتماعی برندها بیشتر از مسائل فنی اهمیت قائل شوند. بنابراین امروزه برای مدیران شناخت و اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکتی مهم و حیاتی به نظر می رسد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی بر شهرت برند است. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، پژوهشی کیفی است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی پژوهش های منتشر شده در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت برند پرداخته است. نتایج حاصل از مرور پیشینه نظری وتجربی پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت نقش مهمی در ایجاد شهرت وخوشنامی برند دارد و می تواند به مدیران در تدوین برنامه های بازاریابی مناسب جهت کسب شهرت برند کمک نماید.