24 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان ارائه مدل ساختاري اثر كشور مبد أ بر ارزش ويژه برند (مطالعه در صنعت دارو)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، مسعود حراقی (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر کشور مبدا بر ارزش ویژه برند و ارائه مدلی جامع در محصولات دارویی میباشد. جامعه آماری تحقیق مذکور داروسازان استان های بوشهر و فارس میباشند که به شیوه نمونهگیری طبقهای-تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار ص ورت Spss و 21 Amos گرفتند. تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزارهای 21 گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که، بکارگیری اثر کشور مبدا در صنعت داروسازی می تواند باعث تقویت ارزش ویژه برند و ابعاد آن شود. بنابراین بازاریابان صنعت دارویی در تدوین برنامه - های بازاریابی خود باید آگاه باشند که داروسازان در فرایند انتخاب و خرید برند ، تحت تاثیر اثرکشور مبدا قرار میگیرند و باید جایگاه ذهنی برندهایشان را از طریق تاکید بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر مواد اولیه مصرفی، سرعت بهبود بیماران، قدمت صنعت داروسازی در کشورشان ارتقا بخشند.