25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير استفاده از تأييدكننده هاي مشهور در تبليغات بر نگرش مصرف كنندگان نسبت به تبليغ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، کورش زارعی (نفر سوم)

چکیده

استفاده از شخصیت‏های مشهور به عنوان تأییدکنندگان محصولات و خدمات در تلویزیون، رادیو، بیلبوردها، و کمپین‏های تبلیغاتی مجله ها رو به افزایش است. امروزه استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه‏های سازمان‏ها را در راستای پیشبرد فروش محصولات خود تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از تاییدکننده‏های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‏کنندگان نسبت به تبلیغ است. در این پژوهش تاثیر ویژگی‏هایی از تاییدکننده مشهور از قبیل: جذابیت فیزیکی و ظاهری، تخصص، تناسب با محصول و قابلیت اعتماد، بر نگرش مصرف‏کنندگان نسبت به تبلیغ مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف‏کنندگان محصولات در شهر بوشهر تشکیل می‏دهند که برای آن محصولات از تاییدکننده‏های مشهور در تبلیغات استفاده می‏شود. حجم نمونه 384 نفر تخمین زده شد که در این راستا از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه است. برای تجزیه تحلیل داده‏ها از مدل سازی معادلات ساختاری(روش حداقل مربعات جزئی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که ابعاد و ویژگی‏هایی تاییدکنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری، قابل اعتماد بودن و تخصص بر نگرش مصرف‏کنندگان نسبت به تبلیغ تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی تاثیر مثبت و معنادار ویژگی تناسب بین فرد مشهور و محصول تبلیغ شده بر نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغ مورد تایید قرار نگرفت.