25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، اجزای زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تأمین، فناوری، فناوری اطلاعات
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، زینب مهرورز (نفر دوم)

چکیده

مدیران زنجیره تأمین، فعالیت های بسیاری را برای دست یابی به اثربخشی مدیریت زنجیره تأمین انجام می دهند. یکی از فعالیت های مورد توجه مدیران در این زمینه، استفاده بهینه از فناوری در جهت بهبود فرآیندهای زنجیره تأمین می باشد. از آنجا که اطلاعات نقشی اساسی را در همه فعالیت های شرکت و به طور مشخص در کیفیت عملکرد زنجیره تأمین ایفا می کند، استفاده از فناوری هایی که استفاده از اطلاعات را راحت تر نمایند، اهمیت بسیاری دارد. بر همین مبنا، ضروری است عوامل مؤثر بر اتخاذ فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین و همچنین اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره شناسایی گردند. هدف این پژوهش، بررسی و شناخت مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکردی این زنجیره می باشد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهش عمدتاً توصیفی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه زنجیره تأمین، اجزای زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عوامل مؤثر بر اتخاذ فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین و اثرات فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد زنجیره تأمین می پردازد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی دارد که نشان می دهد که فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد زنجیره تامین تاثیر می گذارد و لذا توجه کردن به فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر زنجیره تامین امری ضروری است.