25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش تأثير تأييدكننده مشهور بر قصد خريد از طريق تصوير برند، نگرش و باورپذير بودن تبليغ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تاییدکننده مشهور، قصد خرید، تصویر برند، باورپذیری تبلیغ، نگرش به تاییدکننده مشهور
مجله مدیریت برند
شناسه DOI 10.22051/BMR.2022.35566.2129
پژوهشگران زهرا محمد حسینی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش، سنجش تاثیر استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مصرف کننده از طریق تصویر برند، نگرش مصرف کننده نسبت به تاییدکننده مشهور و باورپذیر بودن تبلیغ می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مصرف کنندگان محصولات برند دلپذیر در شهر بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. به منظور جمع­ آوری داده­ها، 408 پرسشنامه به صورت حضوری در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر قصدخرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر سه متغیر تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد.