01 مرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير مسئوليت اجتماعي بانك ها بر ادراك مشريان از تصوير برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانك ملت بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت برند
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فرشاد آرام (نفر دوم)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی می‏باشد که از خدمات شعب بانک ملت در شهر بوشهر استفاده می کنند. حجم نمونه پژوهش 384 نفر می‏باشد که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولیت خیرخواهانه و مسئولیت اخلاقی بر هر سه بعد ادراک از تصویر برند (ادراک شناختی، ادراک عاطفی و ادراک حسی) تاثیر مثبت دارند. از طرف دیگر مسئولیت اقتصادی فقط بر یک بعد، ادراک از تصویر برند (ادراک حسی) تاثیر مثبت دارد و مسئولیت قانونی نیز فقط بر یک بعد، ادراک از تصویر برند(ادراک عاطفی) تاثیر مثبت دارد.