06 اسفند 1402
محمد علي مير حسيني

محمد علی میر حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
تلفن: 02146069228
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Yaghoub Fathipour, Fariba Mehrkhou, Mohammadali Mirhosseini, Mehran Rezaei, Ahmad Pervez (2024) Comprehensive foraging behavior of acarophagous ladybird, Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae): implications for biological control INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE: .; .
2
Ali Asghar Talebi, Mahdie Kazemi, Mehran Rezaei, Mohammadali Mirhosseini, Saeid Moharramipour (2023) Temperature-Dependent Demographic Parameters of Diaeretiella rapae (M’Intosh, 1855) (Hymenoptera: Braconidae) on Schizaphis graminum (Rondani, 1852) (Hemiptera: Aphididae) JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY: 25 (1); 31-43
3
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, J.P. Michaud, Mehran Rezaei (2022) Suitability of Five Tomato Cultivars for Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae): Resistance Is Associated with a High Density of Glandular Trichomes Journal of Agricultural Science and Technology: 24; 837-846
4
Amin Moghbeli Gharaei, Mahdi Ziaaddini, Mohammad Amin Jalali, Mohammadali Mirhosseini, Xavier Martini (2021) Effect of Host Plant on Biology and Reproduction Parameters of Asian Citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) at Constant Temperature Journal of Agricultural Science and Technology: 6; .
5
Ali Asghar Talebi, Mahdie Kazemi, Mehran Rezaei, Mohammadali Mirhosseini, Saeid Moharramipour (2021) Host stage preference and temperature‑dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) on Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE: 1; 1-10
6
سالم مرمضی، محمد علی میر حسینی (1399) بیان ژن HSP90 و ارتباط آن با دمای محیط و تردد زنبور عسل ایرانی بیوتکنولوژی کشاورزی: 12; 181-204
7
, Yaghoub Fathipour, Mohammadali Mirhosseini, (2020) Field-based thermal requirements study to improve Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) management Journal of Crop Protection: ; 591،599
8
9
Mohammadali Mirhosseini, Yaghoub Fathipour, , (2019) Implications of using tw o natural enemies of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) toward tomato yield enhancement BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH: ; 617،625
10
11
12
, Mohammadali Mirhosseini, Yaghoub Fathipour (2018) Household Activities Can Reduce Imidacloprid and Abamectin Residues in Greenhouse Crops Journal of Agricultural Science and Technology: ; 775،786
13
Mohammadali Mirhosseini, Yaghoub Fathipour, (2017) Arthropod Development’s Response to Temperature: a Review and New Software for Modeling ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA: ; 507،520
14
Mohammadali Mirhosseini, , (2015) Effects of diet on development and reproductive fitness of two predatory coccinellids ( coleoptera: coccinellidae) European Journal of Entomology: ; 446،452
15
Mohammadali Mirhosseini, , , (2014) Paternal effects correlate with female reproductive stimulation in the polyandrous ladybird Cheilomen es sexmaculata BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH: ; 480،485
مقالات در همایش ها
1
مریم حسینی، رحیم نیکخواه، محمد علی میر حسینی (1402) بررسی ویژگی های میوه دهی و عملکردی پنج رقم تجاری گوجه فرنگی منطقه بوشهر سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
مریم حسینی، رحیم نیکخواه، محمد علی میر حسینی (1402) مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی پنج رقم تجاری گوجه فرنگی کشت شده در بوشهر سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
3
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, Mehran Rezaei (2023) Effect of some chemical insecticides against Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) under field conditions The 4th Iranian International Congress of Entomology, Iran, Kermanshah
4
Mohammadali Mirhosseini, Fariba Sohrabi, Mehran Rezaei (2023) Acaricidal effect of some biopesticides on date palm spider mite, Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae) The 4th Iranian International Congress of Entomology, Iran, Kermanshah
5
محمد علی میر حسینی، فریبا سهرابی، عبدالعزیز پورشعیب (1401) تاثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی بر رشد و نمو و تخم ریزی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
6
محمد علی میر حسینی، فریبا سهرابی، ناصر میرزایی (1401) پارامترهای دموگرافی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) با تغذیه از ارقام مختلف گوجه فرنگی بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
7
Ali Asghar Talebi, Mahdie Kazemi, Mehran Rezaei, Mohammadali Mirhosseini, Saeid Moharramipour (2022) Temperature-dependent demographic parameters of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) on Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) 1st International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, Iran, Ahvaz
8
Mehran Rezaei, Mohammad Javad Soroush, Roshanak Sedaghat, Mohammadali Mirhosseini (2022) Effects of some chemical insecticides on Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae) under laboratory conditions 1st International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, Iran, Ahvaz
9
Fariba Mehrkhou, Yaghoub Fathipour, Mohammadali Mirhosseini, Mehran Rezaei, Ali Asghar Talebi (2022) Temperature-dependent functional response of Stethorus gilvifrons (Col: Coccinellidae) on two-spotted spider mite 1st International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, Iran, Ahvaz
10
Fariba Mehrkhou, Yaghoub Fathipour, Mohammadali Mirhosseini, Mehran Rezaei, Ali Asghar Talebi (2022) Switching behavior and mutual interference of acarophagous ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) on Tetranychus urticae Koch 1st International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, Iran, Ahvaz
11
محمد علی میر حسینی، یعقوب فتحی پور، محمود سوف باف (1398) تاثیر منفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae، بر کنترل مینوز گوجه فرنگی توسط شکارگر نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
12
محمد علی میر حسینی، مهران رضایی، محمد امین جلالی (1395) بررسی الگوهای پرورش انبوه کفشدوزک Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) بر اساس مطالعات جمعیت نگاری بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
13
محمد علی میر حسینی، محمد امین جلالی (1394) تاثیر دما بر رشد و نمو کفشدوزکCheilomenes sexmaculata با تغذیه از تخم پروانه آرد در شرایط آزمایشگاهی اولین کنفرانس بین المللی حشره شناسی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Yaghoub Fathipour, Mohammadali Mirhosseini (2017) Diamondback Moth (Plutella xylostella ) Management ISBN: ISBN-13: 978 1 78064 820 0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!