01 خرداد 1403
محمدرضا گل بهار حقيقي

محمدرضا گل بهار حقیقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Farshid Bahranifard, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, Krzysztof Kamil Zur (2024) On the selected problems of time-dependent dynamics of composite truncated conical shells-like aerospace structures Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 130; 1-29
2
Mojtaba Pakian Bushehri, Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh, Ehsan Bahmyari (2024) Investigating the Effects of Air Duct Dimensions on Aeration and Hydrodynamic Characteristics of a Surface-piercing Propeller Journal of Applied and Computational Mechanics: -; 1-14
3
Mohammad Safaei, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2024) Out-of-plane moving load response and vibrational behavior of sandwich curved beams with GPLRC face sheets and porous core COMPOSITE STRUCTURES: 327; 1-18
4
Farshid Bahranifard, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, Mahmoud Malakouti Olounabadi (2023) Free vibration of point supported ring-stiffened truncated conical sandwich shells with GPLRC porous core and face sheets MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES: -; 1-31
5
Reza Babakhani, Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh (2023) Autonomous Underwater Vehicle Motion Planning in Realistic Ocean Environments Using Penalty Function-Particle Swarm Optimization Technique Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: -; 1-23
6
, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2022) Large amplitude vibration of sandwich beams with GPLRC face sheets and porous core under moving load MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES: -; 1-24
7
, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2022) Moving load response of ring-stiffened sandwich truncated conical shells with GPLRC face sheets and porous core THIN-WALLED STRUCTURES: 180; 17
8
Mossa Khooran, Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh (2022) Remaining Useful Life Prediction by Stacking Multiple Windows Networks with a Ridge Regression Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: 33; 12
9
, Mohammad Reza Golbahar (2022) Propulsion System Matching Analysis of a Catamaran Passenger Ship by Changing the Gear Ratio Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: 18; 17
10
, Mohammad Reza Golbahar (2021) Experimental and numerical analysis of Hydrodynamic Characteristics of a surface piercing propeller mounted on high-speed craft International Journal of Maritime Technology: 15; 79-91
11
, Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh (2020) In-plane responses of multilayer FG-GPLRC curved beams in thermal environment under moving load ACTA MECHANICA: ; ،
12
لیلا اقبال نیک ، محمد واقفی، محمدرضا گل بهار حقیقی (1398) تاثیر شرایط جریان بر ابعاد حفره آبشستگی اطراف گروه پایه های پل 6تایی کج و عمود بر جهت جریان در کانال قوسی 180درجه مهندسی عمران مدرس: ; 1،16
13
مهدی نظری، حسین اسکندری، محمدرضا گل بهار حقیقی (1398) ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم 6061 -دیبوراید تیتانیم- گرافن تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی مهندسی مکانیک مدرس: ; 611،621
14
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2019) Inverse Dynamic Analysis of an Inclined FGM Beam Due to Moving Load for Estimating the Mass of Moving Load Based on a CGM Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; 1،14
15
16
مریم شمسا، محمدرضا گل بهار حقیقی، پرویز ملک زاده (1397) تخمین هم زمان مکان و شدت منبع حرارتی در ورق مدرج تابعی به وسیله حل معکوس علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک: ; ،
17
, Vahid Meigoli, Mohammad Reza Golbahar, , (2018) Dynamic analysis, simulation, and control of a 6-DOF IRB-120 robot manipulator using sliding mode control and boundary layer method Journal of Central South University: ; 2219،2244
18
, , , , Mohammad Reza Golbahar (2017) Fluid flow and heat transfer of nanouids in microchannel heat sink with V-type inlet/outlet arrangement Alexandria Engineering Journal: ; 161،170
19
20
Mohammad Reza Golbahar (2016) Estimation of Heat Flux in Variable Thickness Functionally Graded Annular Fin Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; ،
21
, Mohammad Reza Golbahar (2016) Estimation of heat flux and mechanical loads on laminated functionally graded plate ACTA MECHANICA: ; 2075،2097
22
Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh, (2015) Inverse estimation of heat flux and pressure in functionally graded cylinders with finite length COMPOSITE STRUCTURES: ; 1،15
23
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2015) Application of Inverse Method to Estimation of Gas Adsorption Isotherms TRANSPORT IN POROUS MEDIA: ; 613،626
24
Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, (2014) Nonlinear free viberation of skew nonoplates with surface and small scale effects THIN-WALLED STRUCTURES: ; 48،56
25
Mohammad Reza Golbahar, Parviz Malekzadeh, (2014) Inverse internal pressure estimation of functionally graded cylindrical shells under thermal environment ACTA MECHANICA: ; 3377،3393
26
Yasin Heydarpour, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, Mohammad Vaghefi (2012) Thermoelastic analysis of rotating laminated functionally graded cylindrical shells using layerwise differential quadrature method ACTA MECHANICA: ; 81،93
27
Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, Yasin Heydarpour (2012) Heat transfer analysis of functionally graded hollow cylinders subjected to an axisymmetric moving boundary heat flux NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS: ; 614،632
28
Parviz Malekzadeh, Yasin Heydarpour, Mohammad Reza Golbahar, Mohammad Vaghefi (2012) Transient response of rotating laminated functionally graded cylindrical shells in thermal environment INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: ; 43،56
مقالات در همایش ها
1
محمدرضا گل بهار حقیقی، محتبی پاکیان بوشهری ، عبدالرحیم کشتکار (1397) رفع حالت فرابار در موتور و اصلاح انطباق اجزای سیستم رانش شناور کاتاماران مسافربری 40 متری بعد از تغییر سیستم رانش بیستمین همایش دریایی
2
اسماء لقمان زاده ، محمدرضا گل بهار حقیقی، غلام رضا احمد زاده ریشهری (1396) مدل های آسیب کرنش-پایه جهت ارزیابی عملکرد خستگی آلیاژهای فولادی تحت بارگذاری تک محوری کنفرانس بین المللی دو سالانه مکانیک جامدات تجربی
3
فریبا کازرونی، محمدرضا گل بهار حقیقی، غلام رضا احمد زاده ریشهری (1396) تخمین عمر ناشی از خستگی برای آلیاژهای مختلف فولاد تحت شرایط بارگذاری تک محوری تصادفی بر اساس معیارهای تنش-پایه کنفرانس بین المللی دو سالانه مکانیک جامدات تجربی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
امین حسینی، محمدرضا گل بهار حقیقی، عباس بهزاد بهبهانی ، پرویز ملک زاده (1398) تخمین نیروی اعمالی برمیکرو تیر هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده
9
سعید حسنی فام ، محمدرضا ماهینی، محمدرضا گل بهار حقیقی (1397) تعیین پارامترهای رفتار فشاری لوله های GRE با استفاده از تحلیل معکوس
10
11
12
13
اسماء لقمان زاده ، محمدرضا گل بهار حقیقی، غلام رضا احمد زاده ریشهری (1396) تخمین آسیب و عمر خستگی فلزات تحت بارگذاری تک محوری تصادفی با استفاده از روشهای کرنش-پایه در صفحه بحرانی
14
فریبا کازرونی، محمدرضا گل بهار حقیقی، غلام رضا احمد زاده ریشهری (1396) ارزیابی عمر خستگی مواد تحت بارگذاری تک محوری تصادفی با استفاده از روشهای تنش پایه در صفحه بحرانی
15
فریبا هوایی، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی (1396) تحلیل ارتعاشات آزاد میکروپانل های استوانه ای هدفمند مدرج
16
17
18
اسدالله تمجیدی پور ، محمدرضا ماهینی، محمدرضا گل بهار حقیقی (1395) تخمین تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در شبکه ها با استفاده از تحلیل معکوس
19
20
دهقانی محمد، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی، محمد واقفی (1394) تخمین بار مکانیکی و حرارتی متحرک در پوسته های متقارن هدفمند مدرج
21
محمدجواد خدایاری، محمدرضا گل بهار حقیقی، پرویز ملک زاده (1394) تخمین شار حرارتی و فشار مکانیکی درون پوسته های کروی هدفمند مدرج
22
هادی برحق طلب مجتبی ، وحید میگلی، محمدرضا گل بهار حقیقی، ولی اله غفاری (1394) کنترل بازوی روبات با استفاده از کنترل ترکیبی مُد لغزشی و فازی-عصبی تطبیقی با ناظر فازی
23
اذر جمشیدی، ابراهیم حیدری، محمدرضا گل بهار حقیقی (1393) تاثیر شوک های قیمت نفت بر اشتغال صنایع منتخب انرژی بر در ایران
24
ناصری حمیدرضا، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی (1393) تحلیل دینامیکی ورق های هدفمند مدرج ترک دار تحت بار متحرک
25
بازرگانی عباس، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی، سعیدرضا محب پور (1393) تخمین شکل مرز در ماده هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس در مسائل دو بعدی
26
پژهان فرید، محمدرضا گل بهار حقیقی، پرویز ملک زاده (1393) استفاده از حل معکوس برای تخمین جنس تیر هدفمند مدرج تحت بارها و شرایط مرزی مختلف
27
مریم شمسا، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی، حسین رهیده (1393) تخمین مکان و شدت منبع حرارتی نقطه ای در ورق هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس
28
حجت زنگنه ابراهیمی ، محمدرضا گل بهار حقیقی، پرویز ملک زاده (1392) تخمین شار حرارتی و بار مکانیکی ورق های مستطیلی لایه ای هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس
29
30
سعید صفایی لرکی ، روح اله فاتحی، سعیدرضا محب پور، محمدرضا گل بهار حقیقی (1392) تحلیل دینامیکی صفحات تخت تحت اثر بار های متحرک دینامیکی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار
31
نجاتی راضیه، پرویز ملک زاده، محمدرضا گل بهار حقیقی (1392) تحلیل ترموالاستیک کره لایه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار مکانیکی و حرارتی
32
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!