07 اسفند 1402
سعيدرضا محب پور

سعیدرضا محب پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh (2023) Nonlinear Free Vibration Analysis of Carbon Nanotube-Reinforced Multiphase Magneto-Electro-Elastic Deep Plane-Curved Beams Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: 47; 2173-2196
2
Ehsan Mahmoodi Meimand, Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour (2022) Dynamic torsional analysis of a functionally graded coated circular shafts weakened by multiple radial cracks THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS: 121; 1-14
3
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh, Farhang Daneshmand (2022) Nonlinear free vibrations and stability analysis of FG-CNTRC pipes conveying fluid based on Timoshenko model COMPOSITE STRUCTURES: 292; 1-16
4
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh, Farhang Daneshmand (2021) Numerical instability investigation of composite pipes reinforced by carbon nanotubes based on higher-order shear deformation theory MARINE STRUCTURES: 82; 1-19
5
6
Ehsan Mahmoodi Meimand, Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour (2021) Effects of functionally graded coating layer on the torsional behavior of circular cross-section bars with multiple cracks and cavities THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS: 113; 1-13
7
8
Ehsan Mahmoodi Meimand, Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour (2021) Analytical solutions of multiple cracks and cavities in a rectangular cross-section bar coated by a functionally graded layer under torsion ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS: 91; 2189–2209
9
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh, (2020) An inclined FGM beam under a moving mass considering Coriolis and centrifugal accelerations STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: ; 61،76
10
, Saeidreza Mohebpour, (2020) Multi-crack detection in general cross-section swept wings based on natural frequency changes JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL: ; 1،14
11
, , Saeidreza Mohebpour, Hossein Eskandari, (2019) Finite element modeling and experimental validation of CGP classical and new cross routes for severe plastic deformation of an Al-Mg alloy Journal of Manufacturing Processes: ; 348،361
12
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2019) Inverse Dynamic Analysis of an Inclined FGM Beam Due to Moving Load for Estimating the Mass of Moving Load Based on a CGM Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; 1،14
13
, Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour (2019) Vibration of multilayer FG-GPLRC toroidal panels with elastically restrained against rotation edges THIN-WALLED STRUCTURES: ; ،
14
15
Amin Ghorbani Shenas, Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour (2016) Vibrational behavior of variable section functionally graded microbeams carrying microparticles in thermal environment THIN-WALLED STRUCTURES: ; 122،137
16
سعیدرضا محب پور، پرویز ملک زاده، حمزه رهیده (1393) تاثیر مکان قرار گیری موتور خانه یک شناور تندرو بر روی فرکانس طبیعی آن علوم و فنون دریایی: ; 53،61
17
, Saeidreza Mohebpour, Parviz Malekzadeh (2014) Vibration analysis of inclined laminated composite beams under moving distributed masses SHOCK AND VIBRATION: ; 1،12
18
Parviz Malekzadeh, Saeidreza Mohebpour, Yasin Heydarpour (2012) Nonlocal effect on the free vibration of short nanotubes embedded in an elastic medium ACTA MECHANICA: ; 1341،1350
مقالات در همایش ها
1
سعیدرضا محب پور، سعید جوکار (1395) آنالیز دینامیکی جرم متحرک بروی تیرهای مرکب اولین کنفرانس بین اللمللی مهندسی عمران
2
سعیدرضا محب پور، پرویز ملک زاده، وحید شکوهی فرد (1393) حل معکوس ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر-برنولی هدفمند جهت تخمین شاخص مادی بر اساس تئوری فلتچر-ریوز بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران
3
سعید صفایی لرکی ، روح اله فاتحی، سعیدرضا محب پور (1392) توسعه روش هیدرودینامیک ذرات هموار برای حل مسأله تیر تحت بار گسترده خمشی بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
قدیریان حسین ، سعیدرضا محب پور، پرویز ملک زاده، فرهنگ دانشمند (1400) تحلیل ارتعاشات غیرخطی و تخمین عمر لولههای مرکب تقویت شده با نانولوله های کربنی و حامل سیال
3
4
5
فرناز بانشی، سید احسان حبیبی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1396) بررسی چند مقیاسی رفتار مکانیکی استخوان
6
7
8
9
10
11
بازرگانی عباس، محمدرضا گل بهار حقیقی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1393) تخمین شکل مرز در ماده هدفمند مدرج با استفاده از حل معکوس در مسائل دو بعدی
12
مجتبی دارائی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1392) رفتار دینامیکی پوسته های مخروطی ناقص هدفمند مدرج تحت بار دینامیکی متحرک
13
14
سجاد حمادی، سید احسان حبیبی، پرویز ملک زاده، سعیدرضا محب پور (1392) ارزیابی روش های بنا نهاده شده بر تئوری مکانیک محیط پیوسته در پیش بینی رفتار مکانیکی نانو تیرها
15
16
17
سعید صفایی لرکی ، روح اله فاتحی، سعیدرضا محب پور، محمدرضا گل بهار حقیقی (1392) تحلیل دینامیکی صفحات تخت تحت اثر بار های متحرک دینامیکی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!