25 تیر 1403
زهرا صولتي دالكي

زهرا صولتی دالکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی الکترو شیمیایی نانوذرات معناطیسی آهن عامل دار شده با سیتو کروم سی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
magnetic nanoparticles, cytochrome c
پژوهشگران زهرا اعتمادی (دانشجو) ، صدیقه هاشم نیا (استاد راهنما) ، زهرا صولتی دالکی (استاد مشاور)

چکیده

در این مطالعه سعی شده است که ضمن سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با سیتوکروم سی از آن برای طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به ترکیبات فنولی استفاده شود. در این راستا، در بخش اول این پایان نامه، سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن (MNPS) و عامل دار کردن این نانو ذرات با پروتئین سیتوکروم سی انجام شد. شناسایی و تعیین مشخصه های نانو ذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)، پراکندگی نور دینامیکی ( DLS) و طیف سنجی مادون قرمز ( FT-IR) صورت گرفت. در بخش دیگر این پروژه به بررسی رفتار انتقال الکترون ترکیبات فنلی در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذره اکسید آهن عامل دار شده با سیتوکروم سی پرداخته شد. الکترود اصلاح شده، پیک اکسایش فنل را در 747/0 ولت نشان می دهد. علاوه بر این یک جفت پیک ردوکس دو قله ای را در محدوده پتانسیل 3/0 تا 5/0 ولت نشان می دهد که مربوط به محصولات حاصل از اکسیداسیون فنول می باشد. به منظور بدست آوردن بهترین پاسخ الکتروشیمیایی، فاکتور های موثر بر واکنشهای ردوکس، مانند اثر PH، قدرت یونی، غلظت نانو ذره عامل دار شده با سیتوکروم سی، زمان آماده سازی الکترود و سرعت روبش پتانسیل بهینه شد. الکترود فوق می تواند برای طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به ترکیبات فنلی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که در0/7pH و با استفاده از تکنیک کرونوآمپرومتری امکان اندازه گیری مقادیر کم فنول و کتکول در محدوده ی 0/1 تا 0/16 میکرو مولار با حد تشخیص 60/0 میکرومولار وجود دارد.