02 مرداد 1403
زهرا صولتي دالكي

زهرا صولتی دالکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه کامپوزیت روی اکسید-کیتوسان-ژلاتین و بررسی اثر آن در حذف رنگ متیلن بلو
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: نانوذرات اکسید روی، پلیمر کیتوسان-ژلاتین، فتوکاتالیزور
پژوهشگران فریده ملک محمدی (دانشجو) ، زهرا صولتی دالکی (استاد راهنما) ، سید مجید هاشمی (استاد مشاور)

چکیده

ورود رنگ از طریق فاضالب به طبیعت، خطرات زیادی برای سالمت انسان و محیط زیست به همراه دارد، در این پژوهش تالش شده است تا فتوکاتالیزوری مؤثر برای حذف آلودگی آب معرفی شود. در این تحقیق پلیمرهای کیتوسان و کیتوسان-ژالتین با اتصاالت عرضی گلوتارالدهید در حضور یک سورفکتانت و در غیاب آن تهیه شدند ( CTG2، CTG1،CT2، CT1 .) کامپوزیتهای حاوی ZnO بر بستر پلیمرهای کیتوسان و کیتوسان-ژالتین تهیه شدند و با روشهای XRD ،SEM و IR-FT مشخصه یابی شدند. کارایی این کامپوزیتها در تجزیه فتوکاتالیستی محلول آبی متیلن بلو تحت تابش مستقیم نور خورشید بررسی شد. نتایج SEM ساختار ZnO را شش گوشه ای، شبکه پلیمریCT و CTG را ذراتی بی شکل با ابعاد مختلف، کامپوزیت CTG1-ZnO را ذرات کروی با میانگین قطر 10 میکرومتر و CTG2-ZnO کرههای نامتقارن با ابعاد کوچک و بزرگ نشان داد. فعالیت فتوکاتالیزوری کامپوزیت-ZnO CTG1 در مقایسه با بقیه کامپوزیتها بیشتر بود.