17 آذر 1402
عبدالكريم حسين پور

عبدالکریم حسین پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 09173784553
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل مقايسه اي كانال هاي انتقال سياست پولي در شرايط تحريم اقتصادي ايران: رويكرد رگرسيون كوانتايل
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
سیاست پولی تحریم اقتصادی رگرسیون کوانتایل
مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حسین باستین (نفر اول) ، سید عبدالحمید ثابت (نفر دوم) ، مسعود صالحی رزوه (نفر سوم) ، عبدالکریم حسین پور (نفر چهارم)

چکیده

از اصلی ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران، تحریم ها و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. تحریم ها علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی اثرات غیرمستقیمی نیز بر رشد اقتصادی از کانال های دیگر نیز دارد. از مهم ترین کانال ها در این زمینه، کانال انتقالی سیاست های پولی است. در این مطالعه با رویکردی تحلیلی و روش کتابخانه ای به تحلیل کانال های انتقال سیاست پولی در شرایط تحریم اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1361-1396 با روش رگرسیون کوانتایل پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است که در کوانتایل های بالا رشد اقتصادی نیز تقویت شده است. هم چنین با لحاظ تحریم ها در مدل مورد بررسی اثرات منفی نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیشتر نیز شده است. هم چنین براساس سایر نتایج این مطالعه، اعتبارات بانکی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. هم چنین با لحاظ متغیر تحریم در مدل، اثرات اعتبارات بانکی در کوانتایل های بالای رشد اقتصادی نیز تقویت شده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بهره تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.