16 آذر 1402
امين محمدي

امین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 09177723257
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان طراحى سايه بان الگو در بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تقویم نیاز سایه و آفتاب، نمودار مسیر حرکت خورشید، روش نقاب سایة الگى، سایه بان الگو
مجله صفه
شناسه DOI https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100364.html
پژوهشگران امین محمدی (نفر اول) ، سید محمد حسین آیت اللهی (نفر دوم)

چکیده

تابش شدید و مستقیم آفتاب بر سطوح خارجى بازشوها و تبادل حرارت ایجادشده، ناشى از تابش در فضاى پشت شیشه با فضاى داخلى، موجب مصرف انرژى بیشتر، براى ایجاد آسایش درون یک فضا، خواهد شد. این در حالى است که، ایجاد سایه بان هاى مؤثر خارجى مى تواند کمک شایانى در جلوگیرى از بوجود آمدن چنین وضعیتى در فضاى داخل کند. در روند طراحى یک سایه بان مؤثر خارجى، در اقلیم گرم و مرطوبى همانند بوشهر، که بتوان از آن در محاسبة سایه بان کلیة پنجره هاى واقع در آن جهت و آن محل استفاده کرد، این سؤال مطرح مى شود که، چگونه مى توان سایه بانى طراحى کرد که، با آن هم در فصول گرم سال حداکثر استفاده از سایه مورد نیاز حاصل شود و هم در فصول سرد سال از آفتاب مطبوع و مورد نیاز براى پنجره ها بهره مند شد؟ در مقالة حاضر با استفاده از داده هاى کمى ده ساله و استفاده از روش نقاب سایة الگى، نقاب سایه براى پنجره هاى جنوبى، شرقى، و غربى یک ساختمان در بوشهر و با استفاده از این نقاب سایه ها، سایه بان الگو براى پنجره هاى هر جبهه از ساختمان طراحى شده است که، از این سایه بان هاى الگو مى توان در طراحى کلیة سایه بان هاى واقعى مورد نیاز براى ساختمان ها در بوشهر استفاده کرد. همچنین در این مقاله، کوشش شده صحت روش نقاب سایة الگى و عملکرد سایه بان هاى طراحى شده به این روش، در مدلى سه بعدى و با استفاده از نرم افزار رایانه اى اکوتکت و داده هاى کمّى یک ساعته مربوط به وضعیت تابش در طول یک سال در بوشهر، ارزیابى شود. با استناد به نتایج حاصل از این ارزیابى، در گرم ترین و سردترین ایام سال، عملکرد سایه بان ها و صحت روش نقاب سایة الگى در طراحى را تأیید مى شود.