28 خرداد 1403
امين محمدي

امین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 09177723257
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بهبود شاخص هاي استاندارد ملي ايران در ارزيابي عملكرد انرژي ساختمانها از طريق مقايسه آن با استاندارد LEED : بررسي موردي ساختمان هاي اداري شهر تهران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
استاندارد ملی ایران، استاندارد بین عملکرد انرژی ،LEED المللی ساختمان، ساختمان های اداری تهران
مجله معماری اقلیم گرم و خشک
شناسه DOI 10.22034/AHDC.2022.17166.1590
پژوهشگران امین محمدی (نفر اول) ، سید محمد حسین آیت اللهی (نفر دوم) ، سید محمد موسوی (نفر سوم)

چکیده

هدف این مطالعه بروز رسانی و بهبود استاندارد ملی ایران در زمینه ارزیابی عملکرد انرژی است تا از این طریق نقاط LEED ساختمانها از طریق مقایسه آن با استاندارد بین المللی قوت و ضعف شاخص های آن مشخص و اصلاح گردد. برای این منظور یک ساختمان اداری دولتی در شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. برای ارزیابی عملکرد انرژی این ساختمان مطابق با دستورالعمل استاندارد لید، ابتدا همه اجزاء و تجهیزات آن بر اساس استاندارد مدل سازی و شبیه سازی شد. سپس با Design Builder در نرم افزار ASHRAE 90/1 استفاده از این نرم افزار، دو مدل اولیه و پیشنهادی استاندارد اشری برای ساختمان مذکور استخراج شد و مصرف سالانه انرژی و هزینه آنها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج بدست آمده 5 درصد / از شبیه سازی نشان میدهد که مدل پیشنهادی اشری از ساختمان مذکور سالانه 31 در هزینه مصرف انرژی صرفه جویی به عمل میآورد و میتواند 13 امتیاز از 18 امتیاز استاندارد در بخش عملکرد انرژی را دریافت نماید. سپس این مدل پیشنهادی اشری با استفاده LEED از استاندارد ملی ایران برای تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی برای ساختمان های غیرمسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنجا که مصرف سالانه انرژی مدل ا ست، مطابق استاندارد kWh/m2 پیشنهادی ا شری ا ز ساختمان ا داری مذکور در ا ین مطالعه 73 برای این ساختمان کمتر از یک بوده و در رده بندی مصرف )R( ملی، شاخص نسبت انرژی ر ا دریافت مینماید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای دریافت )A( انرژی، برچسب رده در بخش عملکرد انرژی یک ساختمان اداری، استفاده از استانداردهای LEED بالاترین امتیاز بسیار بالا در طراحی ساختمان ضرورت دارد و استاندارد مذکور در محافظت ا ز ا نرژی و جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن و حفظ محیط زیست نسبت به استاندارد ملی ایران پیشرو است. پیشنهادات این مطالعه برای بهبود استاندارد ملی در زمینه ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانهای اداری و همطراز شدن با استاندارد لید در این زمینه شامل کاهش 23 درصدی شاخص مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل در اقلیم شهر تهران و بهبود این شاخص در دیگر اقلیمهای کشور میباشد.