08 آذر 1402
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی موانع جذب گردشگر در بافت های تاریخی، « نمونه مطالعه: بافت تاریخی بوشهر»
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
موانع جذب گردشگری، بافت تاریخی بوشهر، روش دلفی، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
پژوهشگران احسان حیدرزاده (نفر اول) ، زهرا مصالح (نفر دوم) ، فاطمه شباهنگ (نفر سوم)

چکیده

صنعت گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی و از عناصر مهم استراتژی های توسعه در دنیای امروز می باشد. ایران با توجه به امتیازات فراوانی که از نظر تنوع آب و هوایی، جاذبه های طبیعی، تاریخی و ...دارد، به جایگاه واقعی خود در صنعت گردشگری دست نیافته است، بافت تاریخی شهر بوشهر نیز با وجود سبک خاص و هویت متمایزی که دارد، از این قائده مستثنی نیست. در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با مطالعه مبانی نظری و تهیه جدول سوات و با روش دلفی با جامعه آماری شامل پنج کارشناس ارشد شهرسازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم-افزارexpert choice به شناسایی موانع جذب گردشگری در بافت تاریخی بوشهر و الویت بندی معیار ها، زیر معیار های-سطح یک و همچنین زیرمعیار های سطح دو (ضعف ها و تهدید های محدوده مورد مطالعه) پرداخته و در جهت کاهش موانع با اولویت بالا راهکار هایی ارائه گردد. در نتیجه پژوهش موانع مدیریتی در بین معیار های اصلی با وزن 319/.، ضعف در تبلیغات و بازاریابی دربین زیر معیار های سطح یک با وزن223/. و مشکلات بهداشتی، فاضلاب، سیستم جمع آوری زباله وکمبود سرویس بهداشتی در بین زیرمعیار های سطح دو با وزن263/. بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این وزن دهی عوامل فرهنگی-دینی با وزنی برابر 036/. در بین معیار های اصلی، تحریم اقتصادی با وزنی برابر057/. در بین زیرمعیار های سطح یک و سختی در رعایت اصول فرهنگی و مذهبی متفاوت با جامعه میزبان با وزن 029/.در بین زیر-معیار های سطح دو کمترین اولویت را داشته اند.