08 آذر 1402
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير ساختار كالبدي بافت تاريخي بوشهر بر حضورپذيري ساكنان با استفاده از تحليل عاملي تأييدي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
حضورپذیری، اجتماع پذیری، ساختار کالبدی، بافت تاریخی بوشهر ، تحلیل عاملی تأییدی
مجله صفه
شناسه DOI 10.52547/SOFEH.2021.219840.0
پژوهشگران محمدامیر کاکی زاده (نفر اول) ، ندا ناصری (نفر دوم) ، رحمن جان احمدی (نفر سوم) ، احسان حیدرزاده (نفر چهارم)

چکیده

عدم وجود زندگی اجتماعی و تعامل افراد مختلف با هم، مشکلات زیادی را ایجاد می­کند که عدم پیشرفت افراد و در نتیجه، عدم توسعه جامعه را در پی دارد؛ بنابراین اهمیت حضورپذیری هر چه بیش تر و بهتر مردم در سطح جوامع امروزی و همچنین، برقراری تعاملات اجتماعی در سطح کیفیت زندگی مردم، کاملاً ملموس است. با توجه به اینکه امروزه ابعاد زندگی اجتماعی انسان، نادیده گرفته می­شود و درگذشته، بعد اجتماعی انسان و اجتماع­پذیری شهرها بیشتر در نظر گرفته می­شد؛ از این رو مقاله حاضر با هدف بازشناسی و واکاوی راه کارهای مؤثر در ایجاد و تقویت اجتماع­پذیری در کالبد شهرهای تاریخی موفق در این زمینه در راستای به­کارگیری آن ها در شهرسازی و معماری امروزی صورت گرفته است. بر همین اساس بافت تاریخی شهر بوشهر، که از نمونه های موفق در حضورپذیری مردم با وجود فرهنگ ها و مذاهب مختلف بوده است؛ به منظور بررسی در این پژوهش، انتخاب گردید. این پژوهش با به کارگیری ترکیبی از روش کیفی و کمی به صورت توصیفی ـ تحلیلی، انجام گرفته است. ساختار تحقیق در دو بخش تنظیم شد؛ بخش مبانی نظری به صورت کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای جهت استخراج مولفه­های مدل و بخش میدانی به روش کمی با استفاده از پرسش نامه و آزمون مدل با استفاده از روش آزمون دو جمله ای در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی تأییدی نظرات کاربران در نرم­افزار لیزرل، انجام گرفت. بر اساس یافته­های تحقیق، روایی مدل مفهومی توسط تکنیک روایی سازه همگرا و پایایی آن، توسط تکنیک پایایی مرکب، به تأیید رسید. برازش مدل پیشنهادی تحلیل عاملی تأییدی ­بر اساس بارهای عاملی (5 جزء کالبد بافت تاریخی بوشهر شامل میدان، میدانچه، خیابان، پیاده­روها و گذرهای ساحلی، کوچه­ها و 4 شاخص موثر بر اجتماع­پذیری شامل آسایش محیطی، امنیت، رفاه، تنوع و جذابیت)، مقادیر t، RMSEA، RMR، P-value، GFI ، AGFI و … در سطح اطمینان 95 درصد به تأیید رسید. نتایج نشان داد که مدل استخراج شده و مولفه­های آن در سنجش میزان اجتماع­پذیری در کالبد بافت تاریخی بوشهر، تأثیرگذار بوده است و در میان مولفه­ها نیز شاخص رفاه و تنوع و جذابیت در فضای میدان، بالاترین اولویت را ازنظر کاربران دارد.