24 تیر 1403
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين عوامل مؤثر بر ارتقاء حكمروايي خوب شهري در شهر شيراز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
حکمروایی شهری ، شهرداری ، تحلیل عاملی ، شیراز
مجله فصلنامه توسعه پایدار شهری
شناسه DOI 10.22034/USD.2023.2000134.1036
پژوهشگران احسان حیدرزاده (نفر اول) ، مجتبی آراسته (نفر دوم) ، الناز رفیعی (نفر سوم)

چکیده

امروزه اغلب کشورهای مردم سالار با کاربست رویکرد حکمروایی خوب شهری، سعی در تحقق توسعه پایدار شهری دارند. از همین رو، پژوهش حاضر تلاش دارد وضعیت مدیریت شهری در ایران را بر مبنای مباحث حکمروایی خوب شهری مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. شاخص­های حکمروایی خوب شهری مشتمل بر 19 شاخص از پژوهش­های مرتبط با موضوع این پژوهش استخراج گردیده و از آن ها برای طراحی سؤالات پرسشنامه­ ای استفاده شده است. روش تحقیق مورداستفاده به صورت کمّی و با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی انجام پذیرفته­ است. فرایند انتخاب نمونه­ ها در پژوهش به صورت هدفمند و سیستماتیک بوده و جامعه نمونه ­ای از میان مراجعین مستمر به دبیرخانه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شیراز انتخاب شده است. خروجی مدل تحلیل عاملی نشان می ­دهد حکمروایی خوب شهری درگرو ارتقای عوامل «ظرفیت ­سازی نهادی»، «شفافیت»، «کارایی و اثربخشی»، «مقبولیت عمومی»، «شهروندمداری» و «مشارکت­جویی» است و مدل رگرسیون خطی به این مسئله اشاره دارد که دو عامل «کارایی و اثربخشی» و «شفافیت» بیشترین نقش را در تحقق حکمروایی خوب شهری ایفا می ­نمایند. همچنین در مورد شهرداری شیراز، بیشترین چالش و فاصله تا حصول به حکمروایی خوب در عامل «شهروندمداری» و «ظرفیت ­سازی نهادی» دیده می­ شود.