15 آذر 1402

غلامرضا عبدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تلفن: -
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر مواد آلی و محلول پاشی نانو سیلیس در شرایط تنش شوری بر ویژگی های کمی و کیفی گل مغربی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
گل مغربی، تنش شوری، نانوسیلیس ، جلبک، کمپوست استفاده شده قارچ
پژوهشگران هوشمندی دهنوی نیره (دانشجو) ، رحیم نیکخواه (استاد راهنما) ، غلامرضا عبدی (استاد مشاور) ، علی محمد صنعتی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه:با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و زینتی، مدیریت تغذیه ای نقش مهمی در افزایش تولید و کیفیت این گیاهان دارد. عوامل زیادی بر روی کیفیت و رشد آنها تأثیرگذار هستند که از جمله مهم ترین آن ها بسترهای کشت می باشد. بنابراین تلاش می شود تا جایی که امکان دارد از بسترهایی استفاده شود که علاوه بر تأثیر بر روی کیفیت گیاه و رشد آن از لحاظ اقتصادی ارزان بوده و باعث آلودگی آب و خاک نگردند. بنابراین برای توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست، افزایش ماده آلی خاک ضروری است. در همین راستا، استفاده از مواد آلییکی از مهم ترین راه های تأمین ماده آلی خاک و باز چرخ طبیعی این ترکیبات است. هدف:این مطالعه به منظور بررسی تأثیر نانوکود و مواد آلی جلبک سبز، کمپوست قارچ استفاده شده بر خصوصیات کمی و کیفی گل مغربی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد.به طور کلی مهم ترین اهداف این پژوهش افزایش مقاومت گیاه در مقابل أثرات مخرب حاصل از تنش شوری با استفاده از مواد آلی و نانوکود سیلیسیم و همچنین کاهش میزان تلفات گیاهان زینتی در بستر و آب آبیاری شور صورت گرفت. . روش‏شناسی: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح نانوکود سیلیسیم (صفر، 2 میلی-مولار )، دو سطح تنش شوری (صفر ،5/5دسی زیمنس بر متر) بود. در ابتدا بسترهای کشت که شامل شاهد (خاک) ، جلبک سبز و کمپوست قارچ مصرف شده بود را با نسبت هاییک به سه از مواد آلی ، ماسه ،خاک باغچه آماده نموده، و پس از آماده سازی بسترهای کشت، نشاهای گل مغربی در داخل هر کدام از کرت های آماده شده کاشته شدند. زمانی که نشاء ها به مرحله رزت رسیدند از طریق محلول پاشی با نانوسیلیسیم، تیمار اعمال گردید. پس از اتمام مراحل محلول پاشی، تنش شوری اعمال شد. در پایان دوره رشد کلیه شاخص های رویشی و زایشی گیاه شامل: قطر ساقه، قطر گل، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک گیاه، حجم ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، و تعداد برگ های جانبی و سطح برگ و میزان کلروفیل و ... اندازه گیری ها انجام شد. واکاوی داده هااز روش تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت. داده های مربوط به صفات اندازه گیری شده توسط نرم افزارهای مناسب نظیر اکسل، و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرا