11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأملي بر كاركزدهاي تحليل روايت در ساسمان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات مدیریت دولتی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران سمیه بخشنده (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، اسماعیل شعبانی (نفر سوم)

چکیده

چکیده: تحلیل روایت روشی کیفی است که از آن برای معناسازی و تفسیر معنا استفاده می-شود. هرچند برخی از تحقیقات بر اهمیت استفاده از این روش تاکید داشتند اما هیچ یک از آنها به طور دقیق و تفصیلی حوزه های کاربردی این روش در سازمان را مورد اشاره قرار نداده اند. بدین ترتیب تلاش گردید تا با بهره گیری از روش علمی، فهم عمیق تری از این موضوع در این تحقیق ارائه گردد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی عرفی و نسخه 10 نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل روایت در حوزه های مدیریت دانش، مدیریت تغییر، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، مدیریت رفتار کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی کاربرد دارد.